VD och koncernchef Jonas Samuelson kommenterar resultatet för andra kvartalet 2016

Stark förbättring av Electrolux resultat

Electrolux rörelseresultat för andra kvartalet 2016 förbättrades väsentligt jämfört med motsvarande kvartal föregående år och uppgick till 1 564 Mkr. Fyra av koncernens sex affärsområden uppvisade en rörelsemarginal på över 6 procent. Resultatförbättringen var särskilt stark för Vitvaror EMEA och Vitvaror Nordamerika. Resultatutvecklingen för Asien/ Stillahavsområdet och Professionella Produkter var stabil. Programmet för att förbättra lönsamheten inom Dammsugare och småapparater fortsatte under kvartalet. Verksamheten i Latinamerika påverkades fortsatt av svaga marknadsförhållanden. Kassaflödet för andra kvartalet uppgick till 4,1 Mdr kronor vilket är en historiskt hög nivå.

Rörelseresultatet för Vitvaror EMEA fortsatte att förbättras som ett resultat av högre försäljningsvolymer, fortsatt fokus på att optimera produktportföljen, samt kostnadseffektiviseringar. Electrolux stärkte marknadsandelarna inom prioriterade produktkategorier och varumärken i premiumsegmentet. Rörelsemarginalen för kvartalet uppgick till 6,4 procent. Efterfrågan på vitvaror i Europa fortsatte att förbättras och ökade med 4 procent. Vår bedömning är nu att marknadsefterfrågan på vitvaror i Europa för helåret 2016 kommer att öka med 2-4 procent. Utsikterna för efterfrågeutvecklingen i Storbritannien och för utvecklingen av det brittiska pundet är dock mer osäkra till följd av Brexitomröstningen.

Förbättrad produktmix och ökad kostnadseffektivitet bidrog till en stark återhämtning av resultatet för vår verksamhet i Nordamerika. Arbetet med att öka effektiviteten inom tillverkningen i spisfabriken i Memphis fortgår. Rörelsemarginalen uppgick till 6,5 procent i kvartalet. Den amerikanska marknaden för vitvaror ökade med 3 procent under andra kvartalet och 5 procent under det första halvåret. Försäljningen av vitvaror minskade något som en effekt av lägre försäljning av produkter under återförsäljares egna varumärken. Försäljningen under egna varumärken ökade. Vi bedömer att efterfrågan på vitvaror för helåret 2016 ökar med 4–5 procent.

Marknadsefterfrågan på vitvaror i Latinamerika var fortsatt svag. Efterfrågan fortsatte att minska i Brasilien och försvagades under kvartalet även i Chile och Argentina. Lägre försäljningsvolymer och en försämrad mix påverkade resultatet negativt samtidigt som prishöjningar och kostnadsbesparingar till viss del motverkade fortsatt negativa valutakurseffekter. Vid nuvarande valutakurser förväntas de negativa valutakurseffekterna under andra halvåret bli något lägre i jämförelse med det första halvåret. Vi bedömer att marknadsefterfrågan i Latinamerika fortsätter att vara svag också under andra halvåret 2016.

Rörelseresultatet i Asien/Stillahavsområdet förbättrades med 11 procent jämfört med föregående år. Stark försäljningstillväxt i Sydostasien motverkade till viss del en lägre planerad försäljning i Kina. Denna utveckling bidrog positivt till rörelsemarginalen. Under kvartalet tecknade vi avtal om att förvärva Vintec, ett företag som med bas i Australien och Singapore säljer ett brett utbud av vinkylar i Asien och Stillahavsområdet. Vintec passar strategiskt väl ihop med vår vitvaruverksamhet och kompletterar vårt produktutbud.

Åtgärder för att förbättra lönsamheten inom Dammsugare och småapparater pågår. Programmet för att ompositionera verksamheten och lämna olönsamma produktkategorier och marknader genomförs i snabb takt. Åtgärdsprogrammet kommer att fortsätta även under det andra halvåret. Vår verksamhet inom Professionella Produkter fortsatte att generera ett stabilt rörelseresultat med god marginal.

Arbetet med att uppnå stabilitet inom alla verksamheter globalt och med att förbättra rörelsemarginalen fortsätter, samtidigt som vi fortsätter att utveckla innovativa produkter för förstklassiga kundupplevelser. Sammantaget kommer detta arbete att bidra till kassaflöde och aktieägarvärde.

För mer information kontakta:

  • Catarina Ihre, Vice President, Investor Relations, 08-738 60 87
  • Daniel Frykholm, Electrolux pressjour: 08-657 65 07.

Denna information är sådan information som AB Electrolux är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juli 2016 kl. 0800 CET.