Valberedning utsedd inför Electrolux årsstämma 2011

Valberedningens ledamöter inför Electrolux årsstämma 2011 har nu utsetts.

I enlighet med beslutet på årsstämman i mars 2010 ska Electrolux valberedning bestå av sex ledamöter. Ledamöterna ska utgöras av en representant för var och en av de fyra till röstetalet största aktieägarna som önskar delta i valberedningen samt bolagets styrelseordförande och ytterligare en styrelseledamot.

Valberedningens ledamöter har nu utsetts baserat på ägarförhållandena per den 31 augusti 2010. Petra Hedengran, Investor AB, är ordförande i valberedningen. De övriga ägarrepresentanterna är Ramsay J. Brufer, Alecta, Marianne Nilsson, Swedbank Robur fonder, och Peter Rudman, Nordeas fonder. I valberedningen ingår också Marcus Wallenberg och Peggy Bruzelius, ordförande respektive vice ordförande i Electrolux styrelse.

Valberedningen kommer att arbeta fram förslag till årsstämman 2011 avseende ordförande vid stämman, styrelse, styrelsens ordförande, styrelseledamöternas ersättning samt process för att utse valberedning för följande år.

Electrolux årsstämma 2011 kommer att äga rum den 31 mars i Berwaldhallen, Dag Hammarskjölds väg 3, Stockholm.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via
e-post till nominationcommittee@electrolux.com.

För mer information vänligen kontakta Electrolux pressjour: 08-657 65 07.