Kommuniké från AB Electrolux årsstämma den 29 mars 2023

AB Electrolux årsstämma hölls onsdagen den 29 mars 2023.

Aktieägare och andra hade möjlighet att följa stämman i realtid via koncernens hemsida. En videoinspelning från stämman av VD Jonas Samuelsons reflektioner över året som har gått och strategin framöver kommer att finnas tillgänglig på koncernens hemsida, www.electroluxgroup.com/arsstamma2023.

Staffan Bohman, Petra Hedengran, Henrik Henriksson, Ulla Litzén, Karin Overbeck, Fredrik Persson, David Porter och Jonas Samuelson omvaldes som styrelseledamöter. Staffan Bohman omvaldes även till styrelseordförande.

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022. I enlighet med styrelsens förslag beslöt stämman att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2022 och att bolagets disponibla medel ska balanseras i ny räkning.

Stämman beslutade att utse PricewaterhouseCoopers AB som revisor för perioden till slutet av årsstämman 2024.

Stämman bemyndigade styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier av serie B, dock högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget. Styrelsen bemyndigades också att besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier i samband med företagsförvärv och i syfte att täcka kostnader som kan uppkomma till följd av 2021 års aktieprogram. Dessa bemyndiganden gäller under tiden fram till nästa årsstämma.

Förslaget till Electrolux prestationsbaserade långsiktiga aktieprogram för 2023 godkändes, inklusive överlåtelse av egna aktier till deltagarna i aktieprogrammet. Stämman beslutade också att fastställa ersättning till styrelsen i enlighet med valberedningens förslag.

Fullständig dokumentation kring stämmans beslut kan laddas ner från koncernens hemsida, www.electroluxgroup.com/arsstamma2023.

För mer information kontakta Electrolux Group pressjour: 08-657 65 07.