Kommuniké från AB Electrolux årsstämma 2012

AB Electrolux årsstämma hölls tisdagen den 27 mars 2012 i Stockholm.

Marcus Wallenberg, Lorna Davis, Hasse Johansson, Keith McLoughlin, Ulrika Saxon, Torben Ballegaard Sørensen och Barbara Milian Thoralfsson omvaldes som styrelseledamöter. Ronnie Leten and Fredrik Persson valdes till nya styrelseledamöter. Marcus Wallenberg omvaldes till styrelseordförande. Vid det konstituerande styrelsemötet efter stämman valdes Ronnie Leten till vice ordförande i styrelsen.

Den föreslagna aktieutdelningen om 6,50 kronor per aktie fastställdes. Avstämningsdag för utdelning fastställdes till den 30 mars 2012 och utbetalningen beräknas ske från Euroclear Sweden den 4 april 2012.

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011.

Stämman beslutade fastställa de föreslagna ersättningarna till styrelsen som meddelades i kallelsen till stämman. Förslaget till riktlinjer för ersättning till koncernledningen godkändes också, samt omfattningen av och huvudprinciperna för Electrolux prestationsbaserade, långsiktiga aktieprogram för 2012.

Stämman bemyndigade styrelsen att besluta om förvärv av Electrolux B-aktier, dock högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget. Styrelsen bemyndigades också att besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier i samband med företagsförvärv. Dessa bemyndiganden gäller under tiden fram till nästa årsstämma. Vidare beslutade stämman om överlåtelse av B-aktier till deltagarna i aktieprogrammet för 2012, enligt de villkor som meddelades i kallelsen till stämman.

Fullständig dokumentation kring årsstämmans beslut kan laddas ner på www.electrolux.com/arsstamma2012.

För mer information

Vänligen kontakta Electrolux pressjour: +46 8 657 65 07.

Electrolux kan vara skyldigt att offentliggöra informationen i denna release enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 mars 2012 klockan 21.00 (CET).

Bilder
Electrolux Årsstämma 2012

Electrolux Årsstämma 2012

Ladda ned Hi-res / Lo-res
Läs mer om Electrolux Årsstämma 2012
10 april, 2012

Årsstämma 2012

10 april, 2012

Årsstämman i AB Electrolux hölls tisdagen den 27 mars 2012 klockan 17.00 på Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm.

Läs mer

Electrolux årsstämma 2012 hölls den 27 mars 2012 kl. 17.00 på Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm.

Läs mer
17 februari, 2012

Kallelse till årsstämma i AB Electrolux

17 februari, 2012

Aktieägarna i AB Electrolux kallas till årsstämma tisdagen den 27 mars 2012 kl. 17.00 på Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm.

Läs mer
17 februari, 2012

Valberedning 2012

17 februari, 2012

Valberedningens ledamöter inför Electrolux årsstämma 2012 har utsetts.

Läs mer

Electrolux valberedning föreslår inför bolagsstämman den 27 mars att Ronnie Leten och Fredrik Persson väljs in som nya styrelseledamöter.

Läs mer

Valberedningens ledamöter inför Electrolux årsstämma 2012 har nu utsetts.

Läs mer