Kommuniké från AB Electrolux årsstämma 2008

Electrolux årsstämma hölls tisdagen den 1 april 2008 i Stockholm.

Marcus Wallenberg, Peggy Bruzelius, Torben Ballegaard Sørensen, John Lupo, Barbara Milian Thoralfsson, Johan Molin, Hans Stråberg and Caroline Sundewall omvaldes som styrelseledamöter. Hasse Johansson utsågs till ny styrelseledamot. Marcus Wallenberg utsågs till styrelseordförande.

Vid det konstituerande styrelsemötet som ägde rum efter årsstämman omvaldes Peggy Bruzelius till vice ordförande i styrelsen.

Den föreslagna aktieutdelningen om 4,25 kronor per aktie fastställdes. Avstämningsdag för aktieutdelning fastställdes till den 4 april 2008 och utbetalningen beräknas ske från VPC den 9 april 2008.

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2007.

Årsstämman fastställde de föreslagna årliga arvodena till styrelsen enligt följande. 1 600 000 kronor till styrelsens ordförande, 550 000 kronor till styrelsens vice ordförande, 475 000 kronor till respektive övrig av årsstämman utsedd styrelseledamot som inte är anställd i bolaget. Dessutom fastställdes det föreslagna arvodet för utskottsarbete till ledamöter som är utsedda av styrelsen nämligen 200 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 85 000 kronor till varje ledamot i utskottet, 120 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 55 000 kronor till varje ledamot i utskottet. Årsstämman beslutade att godkänna nomineringskommitténs förslag om att det ska bli möjligt att betala delar av styrelseledamöternas ersättning i formen av så kallade syntetiska aktier i enlighet med förslaget som redovisas i kallelsen till 2008 års årsstämma.

Stämman beslutade om en oförändrad valberedningsprocess för årsstämman 2009 i förhållande till föregående år.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till Electrolux koncernledning samt omfattningen av och huvudprinciperna för Electrolux prestationsbaserade, långsiktiga aktieprogram för 2008.

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om förvärv av Electrolux B-aktier, dock högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget.

I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill årsstämman 2009, besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier i samband med företagsförvärv.

Årsstämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att överlåta högst 3 000 000 återköpta B-aktier i syfte att täcka kostnader som kan uppkomma till följd av tidigare optionsprogram för åren 2001-2003 samt Electrolux aktieprogram för 2006.

Årsstämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen vilket bland annat innebär att ägare till aktie av serie A ges rätt att begära att aktie av serie A omvandlas till aktie av serie B.

För fullständig information om varje förslag som antogs av bolagsstämman hänvisar vi till www.electrolux.com/agm där dokumentation relaterad till bolagsstämman finns att ladda ner.

För mer information vänligen kontakta Electrolux pressjour: 08-657 65 07

Electrolux är världens ledande tillverkare av hushållsmaskiner samt motsvarande utrustning för
professionell användning. Konsumenter köper mer än 40 miljoner Electrolux-produkter i 150 länder varje år. Företaget fokuserar på att, baserat på bred och djup konsumentinsikt, ta fram innovativa produkter designade med omtanke om användaren och som möter konsumenters och professionella användares behov. I Electrolux produktsortiment ingår kylskåp, diskmaskiner, tvättmaskiner, dammsugare och spisar under välkända varumärken som Electrolux, AEG-Electrolux, Eureka och Frigidaire. Under 2007 hade Electrolux en omsättning på 105 miljarder kronor och 57 000 anställda. För mer information, besök http://www.electrolux.com/press
Electrolux kan vara skyldigt att offentliggöra informationen i denna release enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Electrolux kan vara skyldigt att offentliggöra informationen i denna release enligt lagen om börs-och clearingverksamhet.