Electrolux VD och koncernchef Keith McLoughlin kommenterar resultatet för första kvartalet 2014

Fortsatt god tillväxt

Electrolux fortsatte att visa organisk försäljningstillväxt, totalt 4,5 procent för kvartalet. Efter en lång period med en vikande marknad ökade efterfrågan på vitvaror i Europa under första kvartalet 2014. Resultatet för vår europeiska verksamhet återhämtade sig under kvartalet, främst till följd av förbättrad produktmix och lägre kostnader. Verksamheten i Nordamerika påverkades negativt av besvärliga väderförhållanden i början av året. Den underliggande utvecklingen var dock god och mars månad uppvisade en mycket stark återhämtning.

Arbetet med att förbättra lönsamheten i Europa och att minska kostnaderna börjar nu gradvis synas i resultatutvecklingen. Rörelseresultatet för vår verksamhet i Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA) förbättrades till strax över 140 miljoner kronor under ett säsongsmässigt svagt kvartal. Marknaden har stabiliserats och efterfrågan ökade på flera större marknader, som Tyskland, Frankrike och Italien. Vi förväntar oss nu att efterfrågan i Europa växer med 1–3 procent under 2014. Vår sammantagna marknadsandel är fortsatt stabil, samtidigt som produktmixen förbättras, främst som ett resultat av en ökad försäljning av inbyggnadsprodukter för kök. Kostnadsbesparingsprogrammet pågår och fortsätter enligt plan.

Trots att våra volymer i Nordamerika påverkades av det ovanligt svåra vädret under januari och februari, kvarstår vår bedömning att återhämtningen på marknaden fortsätter. Under mars återhämtade sig volymerna också starkt. Efterfrågan på vitvaror i USA förväntas öka med 4 procent under 2014. Därutöver förväntar vi oss att vår mix fortsätter att förbättras genom ett starkt fokus på premiumsegmentet.

Den organiska försäljningstillväxten i Latinamerika var närmare 15 procent, främst tack vare prishöjningar och mixförbättringar, vilka kompenserade för fortsatta negativa effekter av valutakursförändringar. Resultatet påverkades dock av den ekonomiska avmattningen i Brasilien. Vår fundamentala syn på utvecklingen i regionen är fortsatt positiv, men det är svårt att förutspå volymutvecklingen på kort sikt. Därutöver fortsätter valutakurserna att svänga och inflationstakten ökar på de flesta marknader.

Vi fortsätter att investera i framtida tillväxt i Asien/Stillahavsområdet. Den stora lanseringen av ett helt nytt produkterbjudande i Kina fortsatte och kommer att pågå under resten av året. Kvartalets resultat påverkades också av kostnader för programmet för att effektivisera tillverkningen och konsolidera kylskåpsproduktionen från Australien till Thailand. Den nya kylskåpsfabriken i Rayong, som invigdes under 2013, kommer att spela en viktig roll för att öka tillväxten på de asiatiska marknaderna.

Vi fortsätter att kompensera för negativa valutaeffekter genom högre priser och förbättringar av produktmixen. Samtidigt pågår arbetet med att minska kostnaderna och optimera den globala tillverkningsstrukturen. Detta, tillsammans med vårt arbete för att ytterligare öka takten i lanseringen av innovativa produkter på marknaden, ger oss goda förutsättningar för lönsam tillväxt.

Stockholm den 25 april 2014

Keith McLoughlin

VD och koncernchef

För mer information

Vänligen kontakta Electrolux pressjour: 08 657 65 07.

Electrolux offentliggör denna information enligt lagen om värde­pappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 april 2014 klockan 08.00 (CET).