Electrolux VD och koncernchef Jonas Samuelson kommenterar resultatet för tredje kvartalet 2017

Koncernens resultat fortsätter att förbättras

Electrolux resultat fortsatte att förbättras under tredje kvartalet och rörelsemarginalen uppgick till 6,7 procent. Lönsamheten ökade inom flertalet affärsområden och fyra affärsområden uppnådde en marginal på över 7%. Den goda utvecklingen var ett resultat av produktmixförbättringar och ökade satsningar på kostnadseffektivisering. Detta trots att den organiska försäljningen minskade, främst på grund av lägre försäljning i Nordamerika.

I EMEA fortsatte produktmixen att förbättras och våra premiumvarumärken tog marknadsandelar. Rörelseresultatet förbättrades och marginalen ökade till 7,9 procent under kvartalet tack vare ökade satsningar på att förbättra kostnadseffektiviteten vilka motverkade högre kostnader för råmaterial och negativa valutaeffekter.

Marknadsefterfrågan på vitvaror i Europa är fortsatt god, med tillväxt på flera marknader i Väst- och Östeuropa, medan utvecklingen i Storbritannien och i Mellanöstern och Afrika är fortsatt svag. Vi förväntar oss att marknaden i Europa totalt sett blir positiv och står fast vid vår tidigare prognos om 1 procents tillväxt under 2017.

Rörelsemarginalen i Nordamerika utvecklades stabilt och uppgick till 7,5 procent. Detta var ett resultat av optimeringar av produktportföljen och förbättringar inom verksamheten som har ökat kostnadseffektiviteten. Vår försäljning påverkades däremot av fortsatt prispress och lägre försäljning av produkter under återförsäljares varumärken. Under kvartalet genomförde vi den strategiskt viktiga lanseringen av ett nytt produktsortiment under varumärket Frigidaire. Produkterna har tagits emot mycket väl av återförsäljare och konsumenter men lanseringen påverkades under kvartalet av tillfälliga störningar i leveranskedjan, vilket också drog ned försäljningsvolymerna.

Utvecklingen på marknaden för vitvaror i Nordamerika är fortsatt god och vår bedömning är att den positiva utvecklingen fortsätter under resten av året. Vi står fast vid vår tidigare bedömning att efterfrågan på vitvaror i Nordamerika för helåret 2017 växer med 3-4 procent.

Efterfrågan på marknaden i Latinamerika fortsatte att återhämta sig under kvartalet och marknadsvolymerna i Brasilien, Argentina och Chile ökade väsentligt. Vår verksamhet i Latinamerika visade organisk försäljningstillväxt för första gången sedan andra kvartalet 2015 och resultatet förbättrades tack vare omfattande kostnadseffektiviseringsåtgärder. Vi har också annonserat förvärvet av det nationellt välkända varumärket Continental med lång tradition i Brasilien. Förvärvet skapar möjligheter för ytterligare tillväxt på denna viktiga marknad.

Den positiva resultatutvecklingen inom verksamheterna i Asien/Stillahavsområdet, Hemmiljö och småapparater och Professionella Produkter fortsatte och rörelseresultaten och marginalerna förbättrades jämfört med tredje kvartalet 2016.

Vårt fokus på långsiktigt hållbar lönsamhet fortsätter och vi förväntar oss att volym/mix bidrar något positivt till den organiska försäljningen under fjärde kvartalet och motverkar de negativa effekterna av fortsatt prispress. Detta är drivet av starkare marknadstillväxt i Latinamerika och att nya produktlanseringar i Nordamerika och EMEA förväntas få positivt genomslag. Vi har under det tredje kvartalet intensifierat vårt arbete med att öka kostnadseffektiviteten och därför är vår bedömning nu att besparingarna kommer att uppgå till 3 miljarder kronor för helåret 2017. Besparingstakten kommer dock att vara lägre under fjärde kvartalet än under tredje kvartalet då planerade marknadsaktiviteter i Nordamerika förlagts till det fjärde kvartalet. Vi står fast vid vår tidigare förväntan om en negativ effekt av ökade kostnader för råmaterial om 1,4 miljarder kronor för helåret 2017.

Vi fortsätter att fokusera på att göra livet bättre och mer hållbart för människor över hela världen genom att ständigt utveckla nya sätt att skapa smakupplevelser, ta hand om kläder och få en hälsosammare hemmiljö.

För mer information kontakta:

  • Merton Kaplan, Analytiker, Investor Relations, 08-738 70 06
  • Daniel Frykholm, Electrolux pressjour: 08-657 65 07.

Denna information är sådan information som AB Electrolux är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2017 kl. 0800 CET.