Electrolux genomför globala åtgärder för effektivisering samt investering i tillverkning i Ungern

Som följd av en strategisk översyn som påbörjades tidigare i år beslutade Electrolux idag att initiera en plan för att förbättra koncernens effektivitet. Electrolux meddelade också idag att företaget planerar att outsourca delar av sin nuvarande tillverkning i Ungern samt investera vid sin kylskåpsfabrik i Nyíregyháza. Effektiviseringsåtgärderna samt övertalighet från outsourcingen kommer att leda till omstruktureringskostnader i tredje kvartalet 2019 på cirka 1,6 miljarder kronor. Nettoeffekten av engångsposter i tredje kvartalet väntas bli negativ med cirka 400 miljoner kronor; se separat pressmeddelande för mer information.

Electrolux meddelade den 31 januari avsikten att knoppa av affärsområdet Professionella Produkter som separat bolag. Företaget kommunicerade också en plan att vässa konsumentorganisationen och accelerera lönsam tillväxt, genom att skapa fyra regionalt fokuserade affärsområden och omorganisera viktiga globala funktioner. Genom den strategiska översynen i samband med dessa aktiviteter har Electrolux nu identifierat möjligheter att förbättra effektiviteten i verksamheterna både för konsumentprodukter och professionella produkter. Detta väntas leda till övertalighet för cirka 875 tjänstemannajobb globalt, och relevanta förhandlingar med fackliga parter kommer att ske. Åtgärderna kommer att mer än kompensera för högre löpande kostnader från avknoppningen av Professionella Produkter samt ge konsumentverksamheten en effektivare struktur.

Som tidigare meddelats genomför Electrolux också för närvarande ett investeringsprogram i sin produktion om 8 miljarder kronor över 4-5 år, från och med 2018, för att stärka konkurrenskraften och driva lönsam tillväxt. Som del av detta har företaget beslutat att investera cirka 100 miljoner euro i automation, digitalisering och produktutveckling vid sin tillverkning av premiumkylskåp i Nyíregyháza i Ungern. Vidare har Electrolux sett över den allmänna konkurrenskraften i verksamheten i Ungern, och beslutat att outsourca tillverkningen av dammsugare från sin fabrik i Jászberény, samt en väsentlig del av de fristående kylskåp som för närvarande tillverkas där. Detta väntas påverka cirka 800 fabriksanställda och relevanta förhandlingar med fackliga parter kommer att ske.

De åtgärder som meddelats idag väntas generera nya årliga besparingar om cirka 500 miljoner kronor, med full effekt från 2022. Detta innebär att de totala årliga kostnadsbesparingarna från pågående effektiviseringsåtgärder samt investeringsprogrammet nu väntas bli cirka 3,5 miljarder kronor, med full effekt från 2024.

Omstruktureringskostnaderna på cirka 1,6 miljarder kronor kommer att redovisas som engångsposter i resultatet för det tredje kvartalet 2019. Detta kommer att påverka samtliga affärsområden samt koncerngemensamma kostnader.

Denna information är sådan som AB Electrolux är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 september 2019 kl. 1100 CET.

För mer information kontakta:

Sophie Arnius, Investor Relations: 070-590 80 72 
Daniel Frykholm Electrolux pressjour: 08-657 65 07