Electrolux delårsrapport kv2 2018: På rätt väg trots motvind

Sammanfattning av andra kvartalet 2018

  • Nettoomsättningen uppgick till 31 354 Mkr (30 948). Försäljningstillväxten uppgick till 0,7% och flertalet affärsområden visade organisk tillväxt. Rörelseresultatet uppgick till 827 Mkr (1 919) motsvarande en marginal på 2,6% (6,2).
  • Rörelseresultatet inkluderar kostnader om 818 Mkr, varav 564 Mkr avser en utredning som bedrivs av den franska konkurrensmyndigheten och 254 Mkr på grund av ett ofördelaktigt domstolsbeslut i Frankrike, båda dessa poster avser Vitvaror EMEA. Exklusive dessa engångsposter uppgick rörelseresultatet till 1 645 Mkr, motsvarande en marginal om 5,2% (6,2).
  • Högre priser, mixförbättringar och kostnadsbesparingar bidrog positivt, medan högre kostnader för råmaterial och negativa valutaeffekter påverkade rörelseresultatet negativt.
  • Operativt kassaflöde efter investeringar uppgick till 1 805 Mkr (3 470).
  • Periodens resultat minskade till 517 Mkr (1 291) och resultat per aktie uppgick till 1,80 kr (4,49).

VD och koncernchef Jonas Samuelsons kommentar

Vi fortsätter arbetet med att leverera på vår strategi mot lönsam tillväxt i en utmanande kostnadsmiljö. Försäljningstillväxten uppgick till 0,7%, driven främst av högre priser och förbättrad mix inom våra vitvaror. Trots betydligt högre kostnader för råmaterial och negativa valutaeffekter levererade vi ett resultat under andra kvartalet som var i linje med våra övergripande förväntningar. Det underliggande rörelseresultatet var 1 645 Mkr, motsvarande en marginal på 5,2%. Det är uppmuntrande att se att vårt fokus på innovativa produkter, för förstklassiga konsumentupp­levelser, resulterar i högre marknadsandelar inom våra egna varumär­ken för vitvaror över hela koncernen. Vi intensifierade under kvartalet våra kostnadsbesparingsåtgärder och omprioriterade vissa aktiviteter för att motverka den allt större motvinden från valuta.

EMEAs starka utveckling fortsatte, tack vare innovativa produkter med högre marknadsandelar som följd. Resultatutvecklingen för vår verksamhet i Asien/Stillahavsområdet var fortsatt stabil. Professionella Produkter hade ett starkt kvartal med en rörelsemarginal på över 14% och en försäljningstillväxt på närmare 7%. Affärsområdet har en stark utveckling i alla segment. Hemmiljö och småapparater befinner sig i en produktövergångsfas och investerar för viktiga lanseringar inom det växande segmentet för sladdlösa dammsugare.

Vår verksamhet i Nordamerika påverkades av betydligt lägre försälj­ningsvolymer av luftkonditioneringsprodukter, som i kombination med kraftigt ökade insatskostnader, förklarar nedgången i rörelseresultatet jämfört med förra årets starka andra kvartal. De viktiga åtgärder vi har vidtagit för att stärka våra vitvaror under varumärket Frigidaire fortsätter att resultera i högre marknadsandelar. Vårt affärsområde i Latinamerika hade ett utmanande kvartal, vilket även inkluderade hanteringen av en rikstäckande strejk bland lastbilschaufförer i Brasilien. Däremot är jag mycket nöjd med teamens fokus på att genomföra prishöjningar och kostnadsåtgärder för att minska den negativa påverkan av stigande råmaterialkostnader och valutaeffekter.

Utöver de redan genomförda prisökningarna har vi aviserat ytterligare prishöjningar på nyckelmarknader, främst i Nordamerika och Latinamerika. I kombination med kostnadsbesparingar är vi fast beslutna att motverka den ökade motvinden från råvarukostnader och valuta. Vi bedömer nu den negativa påverkan från råvarukostnader till cirka 1,8 Mdr kronor för 2018 jämfört med 2017 och vi planerar för kostnadsinflation som en följd av de nyligen utlysta handelsåtgärderna under sektion 301 i USA.

Nuvarande branschtrender pekar på något svagare utsikter avseende marknadsefterfrågan för Nordamerika, Latinamerika och Australien, till stor del drivet av högre marknadspriser till följd av ökade insatskostnader.

Vi fortsätter att ta viktiga steg för att stärka vår produktportfölj. Jag ser mycket fram emot de viktiga produktlanseringarna som vi planerar för det andra halvåret i år och under 2019. De är tillsammans med våra pågående investeringsprogram i Nordamerika, Latinamerika och EMEA viktiga förutsättningar för att uppnå lönsam tillväxt.

Vårt fokus på att utveckla förstklassiga konsumentupplevelser ska tillsammans med prishöjningar på nyckelmarknader och kostnadseffek­tiviseringar möjliggöra för oss att motverka den motvind vi möter. När jag ser framåt, är jag övertygad om att vi är väl positionerade för att leverera på vår strategi för lönsam tillväxt.

Telefonkonferens kl. 09.00

En telefonkonferens hålls idag den 18 juli kl 09.00 (CET). Telefonkonferensen leds av VD och koncernchef Jonas Samuelson och Ekonomi- och finansdirektör
Anna Ohlsson-Leijon.

För deltagande per telefon, vänligen ring:

  • + 46 (0) 8 505 564 74, Sverige
  • +44 203 364 5374, Storbritannien och övriga Europa
  • +1 855 753 2230, USA

Presentationsmaterial för nedladdning:

www.electroluxgroup.com/ir

Länk till webbsändning:

www.electroluxgroup.com/q2-2018


För mer information kontakta:

Sophie Arnius, Head of Investor Relations 070-590 80 72
Merton Kaplan, IR Manager, 070-885 7803
Arba Kokalari, Electrolux pressjour: 08-657 65 07

Denna information är sådan som AB Electrolux är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juli 2018 kl. 0800 CET.