Electrolux delårsrapport för tredje kvartalet: 2021 Stark prisexekvering i en leveransbegränsad omvärld

Sammanfattning av tredje kvartalet 2021

  • Nettoomsättningen uppgick till 30 929 Mkr (32 004) och den organiska försäljningen var i nivå med fjolåret. Marknadsefterfrågan normaliserades på nivåer över de som rådde före pandemin.
  • Pris och mix fortsatte att öka, medan begränsningar i den globala leveranskedjan resulterade i svårigheter att möta den underliggande marknadsefterfrågan.
  • Rörelseresultatet uppgick till 1 639 Mkr (3 220), vilket motsvarar en marginal på 5,3% (10,1).
  • Stark prisexekvering kompenserade för den betydande ökningen av motvind från externa faktorer, men kompenserade inte helt för tillfälligt högre kostnader för expresslogistik och elektroniska komponenter. Ytterligare höjningar av listpriserna tillkännagavs för att genomföras efter tredje kvartalet.
  • Periodens resultat uppgick till 1 143 Mkr (2 356) och resultatet per aktie var 3,98 kr (8,20).
  • Det operativa kassaflödet efter investeringar var -198 Mkr (6 005).

VD och koncernchef Jonas Samuelsons kommentar

Under det tredje kvartalet fortsatte vi att se en god efterfrågan på de flesta marknader med en normalisering på en högre nivå än före pandemin. Nettoomsättningen var i stort sett oförändrad i kvartalet. Ett starkt genomförande av prisökningar och en gynnsam mix, genom ett attraktivt produkt- och varumärkesutbud, kompenserade för lägre försäljningsvolymer. Begränsningar i leveranskedjan, främst vad gäller tillgången på elektroniska komponenter påverkade produktionsutfallet negativt, som vi förväntade oss. Vi uppskattar att påverkan på produktionen uppgick till cirka 10% under kvartalet. Rörelseresultatet uppgick till 1 639 Mkr, eller 5,3% av nettoomsättningen. Pris uppvägde återigen mer än de externa faktorerna, främst accelererande inflation på råmaterial och valuta. Den ansträngda situationen för elektronik och sjöfrakt ledde dock också till betydande tillfälliga kostnadsökningar, exempelvis för expresslogistik och köp på spotmarknaden, på cirka 300 Mkr som inte kunde kompenseras fullt ut på kort sikt. Affärsområde Nordamerika påverkades särskilt eftersom trängsel i viktiga amerikanska hamnar förstärkte leveransbegränsningarna. Förutom en negativ påverkan på volymer och mix påverkades affärsområdet också av högre kostnader, till följd av ökad användning av expresslogistik och hög produktionsineffektivitet orsakad av begränsad visibilitet i planeringen. Hög frånvaro på grund av coronaviruset begränsade också den nordamerikanska tillverkningen.

Vi fortsätter att ha ett nära samarbete med leverantörer för att minska effekterna av den globala leveransbristen, men vi bedömer att det fjärde kvartalet kommer att bli ännu mer utmanande än det tredje kvartalet. Även om vi räknar med sekventiella förbättringar under 2022, förväntar vi oss att de utmanande förutsättningarna kvarstår för att möta en fortsatt stark efterfrågan.

Pris är vårt viktigaste verktyg för att kompensera för kostnadsinflation. Under 2021 är vi på god väg att fullt ut kompensera motvinden från externa faktorer och inflationsdrivna kostnadsökningar för elektroniska komponenter och logistik med pris, precis som vi har gjort hittills under den senaste fyraårsperioden. Ytterligare prishöjningar genomfördes under kvartalet som ett svar på den senaste tidens betydligt högre kostnadsinflation, främst för råmaterial, samt ogynnsamma valutaeffekter. Vi är också i färd med att tillkännage ytterligare prishöjningar på våra huvudmarknader eftersom vi är fast beslutna att kompensera för den accelererande kostnadsmotvinden även under 2022. Ett starkt produkterbjudande, med ytterligare betydande lanseringar under uppstart, ger oss förtroende för att konsumenternas efterfrågan på vårt innovativa produktutbud kommer att vara fortsatt god.

Vi bibehåller våra regionala marknadsutsikter för helåret 2021, även om leveransförhållandena fortfarande är volatila. Vi förväntar oss att den begränsade tillgången på vissa produktkategorier kommer att fortsätta under hela året, med regionala avvikelser, då den underliggande konsumentefterfrågan normaliseras över nivåerna före pandemin.

Vårt mål är att uppnå en klimatneutral värdekedja senast 2050. Eftersom produktanvändningen står för ~85% av en vitvaras klimatpåverkan genom koldioxid, ligger fokus på att öka energieffektiviteten och inspirera konsumenterna till ett mer hållbart liv. Ett bra exempel är tvättkampanjen ”Make it Last”.

Under kvartalet beslutade en extra bolagsstämma om det föreslagna automatiska inlösenförfarandet av aktier om 17 kr per aktie. I kombination med den redan godkända ordinarie utdelningen innebär detta en total kontant utdelning på 25 kr per aktie som ska betalas ut 2021. Framöver är styrelsens avsikt att komplettera ordinarie utdelning med pågående återköp av aktier.

Jag är övertygad om att vår strategi säkerställer att vi förblir väl positionerade för att leverera långsiktigt aktieägarvärde även under snabbt föränderliga marknadsförhållanden.

Telefonkonferens 09.00

En telefonkonferens hålls idag den 27 oktober kl. 09.00 (CET). Telefonkonferensen leds av VD och koncernchef Jonas Samuelson och Ekonomi- och finansdirektör Therese Friberg.

För deltagande per telefon, vänligen ring:
+46 (0) 8 566 426 51, Sverige
+44 3333 000 804, Storbritannien och övriga Europa
+1 631 9131 422, USA
Använd deltagarkoden: 52992645#

Presentationsmaterial för nedladdning:
www.electroluxgroup.com/ir

Länk till webbsändning:
https://edge.media-server.com/mmc/p/xd4s9qv4

För mer information kontakta:

Sophie Arnius, Head of Investor Relations, 070-590 80 72

Åsa Öhman, Electrolux pressjour: 08-657 65 07

Denna information är sådan som AB Electrolux är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2021 kl. 0800 CET.