Electrolux delårsrapport för kv 1 2020: Proaktiva kostnadsåtgärder och stärkt likviditet

Kommentarer och siffror i denna rapport avser kvarvarande verksamhet om inget annat anges

Sammanfattning av första kvartalet 2020

  • Nettoomsättningen minskade till 26 578 Mkr (27 408). Försäljningstillväxten var -5,1% till följd av lägre volymer. Utvecklingen av coronaviruspandemin påverkade marknadsefterfrågan i slutet av kvartalet.
  • Rörelseresultatet uppgick till 122 Mkr (-53) motsvarande en marginal på 0,5% (-0,2). Jämförelseperioden inkluderade engångsposter om -1 054 Mkr.
  • De negativa effekterna på rörelseresultatet relaterade till coronaviruset var cirka 400 Mkr. Omfattande åtgärder initierades för att motverka effekterna av lägre efterfrågan och begränsningar inom tillverkningen.
  • Betydande negativa valutaeffekter om cirka 600 Mkr.
  • Periodens resultat uppgick till -86 Mkr (-162) och resultat per aktie uppgick till -0,30 kr (-0,56).
  • Operativt kassaflöde efter investeringar uppgick till -2 938 Mkr (-3 017).
  • Nya obligationslån och säkring av ytterligare kreditfacilitet under mars-april om totalt cirka 11,4 Mdr kr.
  • Utdelning av Electrolux Professional och notering på Nasdaq Stockholm.
  • Årsstämman beslutade att ingen kontant vinstutdelning betalas till aktieägarna för räkenskapsåret 2019.
  • Kv2 2020 förväntas visa en betydande förlust. Försäljningen minskade med cirka 30% i april, men en gradvis återhämtning förväntas framöver.

VD och koncernchef Jonas Samuelsons kommentar

Världen står inför en hälsoutmaning som saknar motstycke, coronaviruspandemin berör oss alla, både personligen och professionellt. Vår högsta prioritet är att säkerställa våra anställdas hälsa och säkerhet och att samtidigt upprätthålla verksamheten då vitvaror är nödvändiga för konsumenter i det dagliga livet.

Under första kvartalet 2020 minskade försäljningen med 5% och rörelseresultatet uppgick till 122 Mkr. Så som tidigare kommunicerats fortsatte konsolideringen av tillverkningen i USA att orsaka oss produktionsbegränsningar och ineffektivitet. Mot slutet av kvartalet såg vi den första större effekten av coronavirus-situationen på försäljningen och vi uppskattar att den har haft en direkt påverkan på rörelseresultatet i kvartalet med cirka -400 Mkr. Valutamotvinden uppgick till närmare -600 Mkr, till stor del ett resultat av coronaviruspandemins påverkan på den globala ekonomin. Vi har satt in omfattande motåtgärder för att minska de negativa effekterna på resultat och kassaflöde från den här exceptionella marknadssituationen. Jag är mycket nöjd med att vi fortsätter att se en positiv effekt av mixförbättringar och prishöjningar.

Så som tidigare kommunicerats bedömer vi att situationen med coronaviruset kommer att ha en väsentlig finansiell påverkan under 2020. Vi förväntar oss en betydande förlust för det andra kvartalet 2020. I april minskade försäljningen med cirka 30% men vi förväntar oss en gradvis återhämtning framöver.

På flera av våra huvudmarknader har efterfrågan och tillverkningen påverkats av de strikta motåtgärder lokala myndigheter införde från och med mitten av mars, vilka inkluderar stängningar av industriell verksamhet, detaljhandel samt gränsövergångar. På vissa marknader där fysiska butiker stängts har vi sett en betydande ökning av online-försäljningen, men inte i tillräckligt stor utsträckning för att kompensera för minskad försäljning via butiker. Vi har vidtagit omfattande åtgärder för att begränsa påverkan från det initiala utbrottet i Kina, varifrån vi köper in stora mängder färdiga produkter och komponenter, vilket medfört att effekterna under första kvartalet var begränsade.

Mot bakgrund av den branta nedgången i efterfrågan har vi infört omfattande motåtgärder. Utöver permitteringar av anställda som en följd av lägre aktivitet omfattar dessa åtgärder även väsentligt minskade rörliga utgifter liksom omprioriteringar inom investeringsverksamheten, vilket medför lägre investeringar och att vi skjuter på projekt. Detta betyder att vissa investeringar inom investeringsprogrammet påverkas. Av våra två strategiska investeringsprojekt i USA är kylskåpsfabriken i Anderson till stora delar genomförd medan spisfabriken i Springfield kommer att försenas med upp till ett halvår. Vi har också förstärkt våra processer för att hantera rörelsekapitalet. För att stärka vår likviditetsbuffert ytterligare har vi tagit upp nya lån och en ytterligare kreditfacilitet. Med utgångspunkt från vår kassaposition i slutet av mars och ytterligare lån i april samt befintliga kreditfaciliteter, har vi sammantaget mer än 30 Mdr kr i tillgänglig likviditet och outnyttjade kreditfaciliteter. Slutligen fick vi också stöd av våra aktieägare, genom beslut på årsstämman 2020, att dra tillbaka den årliga utdelningen för att bibehålla en stark balansräkning.

Electrolux övergripande företagssyfte – shape living for the better – guidar oss även i dessa svåra tider. Electrolux Food Foundation finansierar projekt för stöd till behövande. Vår personal har bidragit med tid, produkter och material till hälso- och sjukvården.

Jag är övertygad om att vi vidtar de nödvändiga åtgärder som krävs för att motverka de utmaningar som coronaviruspandemin orsakar och att Electrolux framöver fortsätter att vara väl positionerat för att i enlighet med vår strategi uppnå lönsam tillväxt. Jag är tacksam för våra aktieägares och medarbetares stöd i dessa utmanande tider.

Telefonkonferens 09.00

En telefonkonferens hålls idag den 7 maj kl. 09.00 (CET). Telefonkonferensen leds av VD och koncernchef Jonas Samuelson och Ekonomi- och finansdirektör Therese Friberg.

För deltagande per telefon, vänligen ring:

+46 (0) 8 566 426 51, Sverige
+44 3333 000 804, Storbritannien och övriga Europa
+1 631 9131 422, USA
Använd deltagarkoden 54591041#

Presentationsmaterial för nedladdning:

www.electroluxgroup.com/ir

Länk till webbsändning:

https://edge.media-server.com/mmc/p/ni7gcfki

För mer information kontakta:

Sophie Arnius, Head of Investor Relations, 070-590 80 72

Daniel Frykholm, Electrolux pressjour: 08-657 65 07

Denna information är sådan som AB Electrolux är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 maj 2020 kl. 0800 CET.