Electrolux Årsredovisning 2014

Elextrolux rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster förbättrades till 4 780 Mkr motsvarande en marginal på 4,3% för 2014.

Rörelseresultatet för Vitvaror EMEA visade en stark resultatåterhämtning under 2014 tack vare strukturella kostandsbesparingar och mixförbättringar.

Prishöjningar i flera regioner, kostnadsbesparingar och de pågående globala initiativen för att minska komplexiteten och förbättra konkurrenskraften inom tillverkningen bidrog till rörelseresultatförbättringen.

Läs mer om Electrolux resultatutveckling, verksamhet och strategi i årsredovisningen för 2014.