Delårsrapport januari – september 2011

Sammanfattning av tredje kvartalet 2011

 • Nettoomsättningen uppgick till 25 650 Mkr (26 326) och periodens resultat till 825 Mkr (1 381), vilket motsvarar 2,90 kr (4,85) per aktie.
 • I jämförbara valutor och inklusive en månads försäljning från Olympic Group ökade nettoomsättningen med 2,2%, huvudsakligen som ett resultat av högre försäljningsvolymer.
 • Rörelseresultatet uppgick till 1 098 Mkr (1 977), motsvarande en marginal på 4,3% (7,5) exklusive jämförelsestörande poster.
 • Prispress och högre kostnader för råmaterial hade en negativ inverkan på rörel­seresultatet.
 • Svag efterfrågan på mogna marknader medan efterfrågan på tillväxtmarkna­derna fortsatte att visa stark tillväxt.
 • Stabila resultat för verksamheterna i Latinamerika och för Professionella Produkter.
 • Stabilt underliggande kassaflöde från verksamheten.
 • Förvärvet av vitvaruföretaget Olympic Group i Egypten genomfört.
 • Förvärvet av vitvarutillverkaren CTI i Chile aviserat och genomfört.
 • Rörelseresultatet har belastats med förvärvskostnader på cirka 90 Mkr.
 • Förändrade marknadsutsikter; mogna marknader minskar.

Telefonkonferens

En telefonkonferens hålls den 28 oktober 2011 klockan 15.00 (CET). Telefonkonferensen leds av VD och koncernchef Keith McLoughlin, Jonas Samuelson, chef för Vitvaror Europa, Mellan­östern och Afrika (tidigare ekonomi- och finansdirektör och chef för Global Operations inom Vitvaror) samt Peter Nyquist, Chef för Investor Relations och Finansiell Information.

En presentation av koncernens tredje kvartal 2011 kommer att finnas tillgänglig på Electrolux hemsida www.electrolux.com/ir

För deltagande per telefon, vänligen ring:

 • +46 (0) 8 505 598 53, Sverige
 • +44 (0) 20 3043 2436, Storbritannien och övriga Europa
 • +1 866 458 4087, USA

Telefonkonferensen kan även avlyssnas på koncernens hemsida www.electrolux.com/webcast1

För mer information

Peter Nyquist, Chef Investor Relations och Finansiell Information: +46 (0) 8 738 60 03.

Finansiell information om Electrolux är också tillgänglig på www.electrolux.com/ir