Bokslutsrapport 2012

Sammanfattning av fjärde kvartalet 2012

 • Nettoomsättningen uppgick till 29 185 Mkr (28 369) och periodens resultat till 292 Mkr (221), vilket motsvarar 1,02 kr (0,77) per aktie.
 • Nettoomsättningen förbättrades med 2,9%, varav 7,5% avsåg organisk tillväxt och –4,6% förändringar av valutakurser.
 • Stark volymtillväxt, prisökningar och mixförbättringar i Latinamerika och Nordamerika bidrog till den positiva utvecklingen av nettoomsättningen.
 • Marknadsförutsättningarna i Europa fortsatte att försämras och verksamheterna inom vitvaror, dammsugare och småapparater samt professionella produkter påverkades negativt.
 • Verksamheten i Latinamerika visade rekordresultat.
 • Stark resultatutveckling i Nordamerika trots extra kostnader för omstrukturering av fabriker och etablering av nya distributionskanaler.
 • Lägre volymer och svag pris/mixutveckling i Europa påverkade resultatet negativt.
 • Åtgärder för att förbättra tillverkningsstrukturen initierades och 1 032 Mkr belastade rörelseresultatet inom jämförelsestörande poster, såsom tidigare kommunicerats.
 • Styrelsen föreslår en utdelning för 2012 på 6,50 kr (6,50) per aktie.  

Telefonkonferens

En telefonkonferens hålls den 1 februari 2013 klockan 15.00 (CET). Telefonkonferensen leds av VD och koncernchef Keith McLoughlin, ekonomi- och finansdirektör Tomas Eliasson och Peter Nyquist, Chef för Investor Relations och Finansiell Information.

En presentation av koncernens fjärde kvartal och helåret 2012 kommer att finnas tillgänglig på Electrolux hemsida www.electrolux.com/ir

För deltagande per telefon, vänligen ring:

 • +46 8 505 598 53, Sverige
 • +44 20 3043 2436, Storbritannien och övriga Europa
 • +1 866 458 4087, USA

För mer information

Peter Nyquist, Chef Investor Relations och Finansiell Information: +46 8 738 60 03.

Finansiell information om Electrolux är tillgänglig på www.electrolux.com/ir