Årsredovisning 2009

Sammanfattning av ett framgångsrikt 2009

  • Lägre försäljning i jämförbara valutor som en följd av fortsatt svag efterfrågan på de flesta av Electrolux huvudmarknader.
  • Rörelseresultatet förbättrades tack vare kostnadsbesparingar, högre priser, förbättrad mix och lägre kostnader för råmaterial.
  • Lanseringar av nya produkter framförallt i Nord-amerika och Latinamerika har bidragit till en förbättrad produktmix.
  • Resultatet förbättrades i alla regioner.
  • Starkt kassaflöde tack vare högre rörelseresultat och förbättringar av rörelsekapitalet.
  • Koncernens strukturella arbete med att minska kapitalbindningen har bidragit till det starka kassaflödet.
  • Extra inbetalningar till koncernens pensionsfonder på 4 Mdr har minskat riskexponeringen på balansräkningen för pensionsåtaganden.

På rätt väg

Electrolux utveckling under lågkonjunkturen visar att strategin fungerar. Innovativa produkter, satsningar på varumärket Electrolux, fokus på ett starkt kassaflöde och kostnadseffektiviseringar har givit resultat. Electrolux kommer starkare än någonsin ut ur lågkonjunkturen.

Trots de senaste årens försämrade marknadsförutsättningar har Electrolux framgångsrikt genomfört sin strategi. Koncernen har gjort sina största produktlanseringar någonsin. Omfattande lanseringar genomfördes i Europa under 2007 och i USA under 2008. Dessa satsningar har lett till att produktmixen förbättrats

Prisökningar har genomförts och försvarats trots vikande efterfrågan. Effektiviteten i produktionen har fortsatt att öka i takt med att tillverkningen flyttats till lågkostnadsländer samtidigt som förändringar gjorts för att minska kostnaderna inom tillverkningen.

Koncernens strukturella arbete med att minska kapitalbindningen i rörelsekapitalet har bidragit till det starka kassaflödet för 2009. Förutsättningarna för lönsam tillväxt är bättre än någonsin. Sammantaget har alla satsningar och åtgärder inneburit att Electrolux står starkare när efterfrågan vänder.