AB Electrolux uppdaterar förväntad effekt från coronaviruset och ställer in utdelning

Den snabba utvecklingen av situationen runt coronaviruset har förstärkt Electrolux syn på konsekvenserna, med slutsatsen att det kommer att bli en väsentlig finansiell påverkan under 2020. Företaget genomför därför motverkande åtgärder för att skydda resultat och kassaflöde. Styrelsen i AB Electrolux meddelar även att den har beslutat dra tillbaka sitt utdelningsförslag inför årsstämman 2020, samt informerar om andra ändrade stämmoförslag.

Den 15 mars 2020 gav Electrolux en uppdatering om utvecklingen relaterad till coronaviruset. Företaget sade då att det fanns en väsentlig risk för väsentlig finansiell påverkan under första halvåret 2020, på grund av störningar i leveranskedjan, motåtgärder som vidtagits av regeringar och förändrat konsumentbeteende.

Under de efterföljande dagarna har flera ytterligare myndigheter globalt infört strikta motåtgärder, inklusive stängningar av industriell verksamhet, detaljhandel samt gränsövergångar. Denna utveckling har medfört en skarp nedgång i efterfrågan och i möjligheten att tillverka varor. Electrolux anpassar kontinuerligt sin produktion i alla regioner för att vara i nivå med förväntade försäljningsvolymer, och kommer tillfälligt att stänga fabriker vid behov eller om så föreskrivs. Electrolux har generellt bra produkttillgänglighet, med tanke på den förväntat lägre konsumentefterfrågan på kort sikt.

Givet det allvarliga läget, som också inneburit att återförsäljare gjort stora justeringar av order de senaste dagarna, förväntar sig Electrolux en väsentlig finansiell påverkan under 2020, med början i första kvartalet. Det är inte i nuläget möjligt att kvantifiera eller förutse hela påverkan och Electrolux genomför nu kraftfulla motåtgärder för att minska riskerna mot resultat och kassaflöde. Utöver permitteringar av anställda som påverkas av neddragningar i verksamheten omfattar dessa åtgärder även väsentligt minskade rörliga utgifter samt omprioriteringar av investeringar.

Ändrade förslag till årsstämman 2020

I ljuset av den betydande osäkerheten avseende effekterna från spridningen av coronaviruset på medellång sikt, har styrelsen för AB Electrolux beslutat att dra tillbaka sitt förslag till vinstutdelning till årsstämman 2020. Styrelsen föreslår istället att ingen vinstutdelning ska betalas till aktieägarna för räkenskapsåret 2019.

Om den globala situationen och marknadsförhållanden stabiliseras under året och bolagets finansiella ställning förblir god kommer styrelsen att överväga att kalla till en extra bolagsstämma senare under året för att besluta om en vinstutdelning.

“Electrolux har en solid balansräkning men detta är en extraordinär situation och styrelsen anser att det är lämpligt att i detta läge ta en försiktig ställning för att säkerställa att bolaget fortsätter vara väl positionerat för framtiden”, säger Staffan Bohman, styrelseordförande för AB Electrolux.

Utöver att dra tillbaka förslaget till vinstutdelning har styrelsen också dragit tillbaka förslaget till årsstämman 2020 om införande av ett prestationsbaserat långsiktigt aktieprogram för 2020. Därutöver har AB Electrolux valberedning beslutat att dra tillbaka sitt förslag om ökat styrelsearvode och istället föreslagit att årsstämman beslutar att nuvarande styrelsearvode förblir oförändrat detta år.

Electrolux årsstämma 2020 kommer att hållas den 31 mars 2020.

AB Electrolux valberednings förslag till arvode till styrelsen vid årsstämman 2020

Valberedningen föreslår följande arvode för styrelsen:

  1. 2 200 000 kronor till styrelseordföranden och 640 000 kronor till var och en av de övriga av årsstämman utsedda styrelseledamöterna som inte är anställda i Electrolux; och
  1. för utskottsarbete, till de ledamöter som utses av styrelsen: 280 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 160 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i utskottet samt 150 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 100 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i utskottet.

För mer information kontakta:

Sophie Arnius, Head of Investor Relations, 070-590 8072

Daniel Frykholm, Electrolux pressjour: 08-657 65 07.

Denna information är sådan som AB Electrolux är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 mars 2020 kl. 0800 CET.