VD och koncernchef Keith McLoughlins kommentar till resultatet för tredje kvartalet 2011

Fortsatt tuffa marknadsförhållanden under kvartalet

Resultatet för det tredje kvartalet har påverkats av fortsatt tuffa marknadsförhållanden. Efterfrågan har ytterligare försvagats på flera av Electrolux huvudmarknader i södra Europa och i USA samti­digt som råmaterialkostnaderna har ökat. Förutom att vi fortsätter att höja priserna och förbättra mixen måste vi öka takten i våra ansträngningar att anpassa kostnadsstrukturen. Trots de utma­nande omvärldsförutsättningarna fortsätter vi att leverera ett stabilt kassaflöde.

Såsom många andra konsumentföretag har Electrolux märkbart påverkats av den försiktighet som konsumenterna på mogna marknader visar. Vårt resultat för de tre första kvartalen har minskat med närmare 50 procent, från 4,8 miljarder kronor 2010 till 2,5 miljarder kronor 2011. Stigande råmaterialkostnader och lägre priser står för merparten av minskningen på 2,3 miljarder kronor.

Nedgången i efterfrågan märks tydligt på de mogna marknaderna i Nordamerika och i Västeuropa. I Nordame­rika förväntas totalt 35 miljoner vitvaror säljas under 2011, vilket är i nivå med volymerna för 1998 och en ned­gång med 25% jämfört med toppnoteringen år 2005. Motsvarande siffra för Västeuropa är 65 miljoner enheter, vilket är i nivå med 1999 och en nedgång med 15% jämfört med toppnoteringen år 2006. Som ett resultat av det svaga marknadsläget på de mogna marknaderna kommer vi att ytterligare anpassa vår produktionskapacitet i Nordamerika och Västeuropa för att öka kapacitetsutnyttjandet. Därutöver kommer vi att vidta åtgärder för att minska de fasta kostnaderna för att anpassa oss till rådande situation på marknaden.

För två år sedan presenterade vi våra satsningar för att öka effektiviteten och minska kostnaderna genom att dra fördel av koncernens globala styrka och räckvidd. Dessa ansträngningar kommer att börja ge resultat i en allt snabbare takt. Vi ska åstadkomma detta genom att ta vara på synergier, öka modulariseringen och optimera inköpen globalt. Mer information om våra aktiviteter för att öka kapacitetsutnyttjandet, minska overheadkostna­derna och höja effektiviteten genom globala initiativ kommer att presenteras på Electrolux kapitalmarknadsdag den 15 november i Stockholm.

Under det tredje kvartalet avslutade vi förvärvet av det egyptiska företaget Olympic Group, som är det största vitvaruföretaget i de snabbväxande Nordafrika– och Mellanösternregionerna. I augusti presenterade vi förvärvet av det chilenska vitvaruföretaget CTI, som kommer göra Electrolux till den största leverantören i Chile och Argen­tina och ytterligare stärka Electrolux position som det ledande vitvaruföretaget på den snabbväxande latiname­rikanska marknaden. Dessa två förvärv i kombination med den starka organiska tillväxt som vi har i Latinamerika, Sydostasien och Östeuropa kommer att ge Electrolux en proforma-försäljning på tillväxtmarknaderna på cirka 35% av den totala omsättningen. Detta ger oss en stabil plattform för tillväxt som innebär att vi kan möta avmattningen i efterfrågan på marknaderna i de mer mogna regionerna.

Vi fortsätter att generera ett starkt underliggande kassaflöde, vilket ytterligare stärker vår balansräkning. Detta är inte en tillfällighet. Vi har intensifierat våra insatser för att förbättra effektiviteten inom rörelsekapitalet. Vi arbe­tar hårt med att frigöra likviditet inom alla områden i företaget. En stark balansräkning tillåter oss att fortsätta genomföra strategiska satsningar som stärker Electrolux konkurrenskraft och ökar förmågan att generera kund- och aktieägarvärde.

Stockholm den 28 oktober 2011

Keith McLoughlin
Verkställande direktör och koncernchef