VD och koncernchef Hans Stråbergs kommentar till resultatet för tredje kvartalet 2010

Starkt resultat på en volatil marknad

Electrolux redovisar ett mycket starkt resultat för det tredje kvartalet. Kraftigt stigande råmaterial­kostnader och ökade marknadsföringssatsningar gör dock att resultat är något lägre än föregå­ende år. Trots detta uppnådde vi en rörelsemarginal på 6 procent för årets tre första kvartal.

Resultatet stärker min övertygelse om att vi kommer att nå vårt mål om en rörelsemarginal på 6 procent för helåret 2010.

Jag vill särskilt lyfta fram verksamheten i Europa som redovisar ett gott resultat för tredje kvartalet, även exklu­sive vissa positiva engångseffekter. Det är främst ett resultat av fortsatta framgångar inom det lönsamma inbygg­nadssegmentet. Jag är övertygad om att vi genom våra lanseringar av nya inbyggnadsprodukter i premiumseg­mentet kommer att se en fortsatt positiv utveckling. Produkterna visades för första gången på den viktiga IFA-mässan i Berlin. Våra kunder som besökte mässan var mycket imponerade av våra produkter och av de omfattande marknadsföringsaktiviteter som kommer att genomföras under lanseringen.

Verksamheten inom professionella produkter lyckades på en mycket tuff marknad uppnå en rörelsemarginal på 14 procent, den högsta marginalen någonsin. Det visar att vår strategi med ett mycket konkurrenskraftigt pro­dukterbjudande i kombination med en strikt kostnadskontroll fungerar även inom detta segment.

Genom att utnyttja tillväxten i Sydostasien, vända den negativa trenden i Kina och navigera framgångsrikt på en tuff marknad i Australien har verksamheten inom Asien/Stillahavsområdet återigen lyckats uppnå ett rekordre­sultat.

Marknaden fortsätter att vara volatil och olika typer av stimulansåtgärder gör den framtida utvecklingen svårbe­dömd inte minst i Nordamerika. Vi upplevde där ett mycket starkt andra kvartal som ett resultat av det statliga rabattprogrammet för energieffektiva produkter. Konsumenterna passade på att tidigarelägga sina inköp av vit­varor, vilket har lett till en nedgång av efterfrågan under det tredje kvartalet. Som ett resultat av det volatila mark­nadsläget ökade försäljningen till kampanjpriser under slutet av kvartalet, framförallt i USA.

Under det tredje kvartalet ökade våra kostnader för råmaterial med nästan en halv miljard kronor jämfört med föregående år. Priserna på många av våra råvaror har åter börjat stiga, vilket kommer att innebära ökade kost­nader under 2011.

Vi expanderar nu i regioner med stark tillväxt. Under kvartalet nådde vi en preliminär överenskommelse om att förvärva majoriteten av det egyptiska företaget Olympic Group, som är det största vitvaruföretaget i de snabb­växande Nordafrika – och Mellanösternregionerna. Vi har också förvärvat en tvättmaskinsfabrik i Ukraina för att stärka vår position i Östeuropa och Ryssland.

Som tidigare meddelats kommer jag efter 27 år, varav nio år som VD och koncernchef, att lämna Electrolux vid årsskiftet. Det var inget lätt beslut att fatta, men efter att ha lett förändringen av Electrolux från ett tillverknings­drivet företag till ett konsumentinriktat företag genom satsningar på innovativa produkter, starka varumärken och en kostnadseffektiv produktion, anser jag att mitt uppdrag är slutfört. Beslutet underlättades av att jag kan lämna över stafettpinnen till Keith McLoughlin, som jag haft ett nära samarbete med under åtta år. Han kommer att leda Electrolux in i nästa utvecklingsfas mot lönsam tillväxt och fortsatt kostnadseffektivitet.

Efter årets tre första kvartal har vi överträffat vårt marginalmål på 6 procent. Det är resultatet av att vi genomför vår strategi med innovativa produkter, starka varumärken och en kostnadseffektiv produktion. När nu bara ett kvartal återstår är jag övertygad om att 2010 blir det år då vi når vårt mål om en rörelsemarginal på 6 procent.

Stockholm den 27 oktober 2010

Hans Stråberg
Verkställande direktör och koncernchef