VD och koncernchef Hans Stråbergs kommentar till resultatet för första kvartalet 2010

Ännu ett rekordresultat för Electrolux

Den positiva utvecklingen från förra året fortsätter och Electrolux redovisar sitt bästa resultat för ett första kvartal för vitvaror någonsin.

Electrolux strategi med innovativa produkter, starka varumärken och en kostnadseffektiv produktion fortskrider som planerat och har för den senaste 12 månadersperioden resulterat i en rörelsemarginal på över 6 procent.

Resultatet för 2009 var ett av Electrolux bästa någonsin och det första kvartalet 2010 fortsätter på samma sätt, med ett nytt rekord, där samtliga verksamheter visar starka förbättringar.

I Nordamerika har vi förbättrat vårt resultat genom en bättre produktmix. Det är ett resultat av att vi framgångsrikt ökat försäljningen och tagit marknadsandelar under våra egna starka varumärken Frigidaire och Electrolux. Samtidigt har vi medvetet fortsatt att avveckla produkter med lägre lönsamhet, framförallt under återförsäljarnas egna varumärken.

I Europa fortsätter vi att ta marknadsandelar inom det mycket viktiga inbyggnadssegmentet. Det beror framförallt på framgångar på den tyska marknaden och på vårt samarbete med IKEA. Ytterligare en glädjande faktor som förbättrat vårt resultat är vårt framgångsrika kvalitetsarbete, vilket minskat våra garantikostnader.

Efterfrågan på våra viktigaste marknader har återhämtat sig något snabbare än vad vi förväntat oss. Det gäller framförallt USA, som visade en stark tillväxt under mars månad. För hela Västeuropa noterar vi en viss ökad efterfrågan för första gången efter tio kvartal med nedgångar. Den brasilianska marknaden fortsätter att växa, trots att tidigare skattesubventioner upphörde under kvartalet. En stadig förbättring av efterfrågan är goda nyhe¬ter för Electrolux, då vi snabbt kan anpassa produktionen samtidigt som vi lanserar nya, innovativa produkter.

Priserna på vissa råvaror fortsätter att stiga. När den globala ekonomin tar fart räknar vi med ytterligare högre råvarupriser. Vi har kontrakt till fasta priser på en betydande del av årets inköp och vi förväntar oss inte att våra kostnader för råmaterial under 2010 ska öka med mer än 1 miljard kronor jämfört med föregående år. Historisk data visar ingen korrelation mellan stigande råvarukostnader och sämre resultat för Electrolux eftersom vi har kunnat kompensera ökade kostnader för råmaterial med högre priser och kostnadsbesparingar. Dessutom vet vi att stigande råvarupriser ofta sammanfaller med en återhämtning av ekonomin, och därmed också en ökad efterfrågan på vitvaror.

Electrolux har för den senaste 12 månadersperioden uppnått en rörelsemarginal på över 6 procent. Marginalförbättringen har i kombination med ökad kapitaleffektivitet också bidragit till att avkastningen på sysselsatt kapital överstiger vårt mål på 25%. Fortfarande råder stor osäkerhet och mycket kan hända under resterande del av året, men 2010 kan bli det år då vi närmar oss vårt mål på en rörelsemarginal på 6 procent.

Stockholm den 27 april 2010

Hans Stråberg
Verkställande direktör och koncernchef