VD och koncernchef Hans Stråbergs kommentar till resultatet för andra kvartalet 2010

Vi är på rätt väg och presenterar ett rekordresultat för andra kvartalet

Vi är på rätt väg och kan idag presentera en marginal på 6,5 procent för den senaste tolvmånaders perioden. Alla affärsområden visar förbättrad lönsamhet. Vi säljer mer avancerade produkter och flyttar steg för steg fram våra positioner inom det viktiga premiumsegmentet. Kassaflödet är fort-satt starkt, vilket ytterligare stärkt vår balansräkning.

Vi genomför vår strategi baserad på innovativa produkter, ett starkt Electrolux-varumärke och låga produktions-kostnader. Vi har förbättrat produktmixen i Nordamerika tack vare att vi framgångsrikt ökat försäljningen och tagit marknadsandelar under våra egna starka varumärken Electrolux och Frigidaire. Jag är särskilt nöjd med resultatet i Nordamerika med tanke på att extrakostnader på totalt cirka 200 Mkr för omlanseringen av Frigidaire och konsolideringen av det amerikanska huvudkontoret till Charlotte belastat resultatet under kvartalet.

Den amerikanska statens rabattprogram för att öka försäljningen av energieffektiva produkter har bidragit till stark tillväxt, framförallt under april månad. Jag tror att andra länder har en del att lära om hur man på ett effek-tivt sätt kan minska energikonsumtionen. Jag tror också att vi kommer att få se en fortsatt tillväxt i Nordamerika under de kommande åren, då många amerikanska konsumenter behöver byta ut sina gamla vitvaror som börjar nå slutet av sin livslängd.

Även i Europa förbättrade vi vår produktmix och fortsatte att sälja mer inom det mycket viktiga segmentet för inbyggnadsprodukter. Vi kommer att fortsätta att introducera nya produkter på den europeiska marknaden. För att säkerställa att lanseringarna blir framgångsrika kommer marknadsföringsinvesteringarna att öka under det andra halvåret 2010.

Verksamheterna i Latinamerika, Asien/Stillahavsområdet och för Professionella Produkter lyckades nästan för-dubbla resultatet jämfört med andra kvartalet 2009. Asien/Stillahavsområdet visade sitt bästa resultat någonsin, rörelsemarginalen ökade till 10 procent. Trots en tuff period uppnådde Professionella Produkter en rörelsemar-ginal på 12 procent, vilket också är rekord.

Vi fortsätter att generera ett mycket starkt kassaflöde, vilket ytterligare stärkt vår balansräkning. Det ger oss förutsättningar att fortsätta leverera en hög avkastning till våra aktieägare.

Även om det fortfarande råder stor osäkerhet och mycket kan hända under resterande del av året, tror jag fort-farande att 2010 kan bli det år då vi närmar oss vårt mål på en rörelsemarginal på 6 procent med fortsatt för-bättrad kapitaleffektivitet.

Stockholm den 19 juli 2010

Hans Stråberg
Verkställande direktör och koncernchef