Uppdatering om utvecklingen för Electrolux relaterad till coronaviruset

Electrolux ger idag en uppdatering om potentiella effekter och vidtagna åtgärder relaterade till den globala spridningen av det nya coronaviruset. Bolaget bedömer att det finns en betydande risk för väsentlig finansiell påverkan under det första halvåret 2020.

I delårsrapporten för det fjärde kvartalet 2019 som publicerades den 31 januari 2020 kommenterade Electrolux att en utdragen period av störningar i leveranskedjan i Kina relaterad till spridningen av coronaviruset potentiellt kunde ha en väsentlig finansiell inverkan på Electrolux.

Till följd av den snabba spridningen av coronaviruset som påverkar marknader där Electrolux har betydande närvaro när det gäller produktion och försäljning bedömer bolaget nu att risken för detta har ökat väsentligt. Riskerna är relaterade till störningar i leveranskedjan, motåtgärder som vidtas av regeringar och förändrat konsumentbeteende. Till följd av den föränderliga situationen är det för tillfället inte möjligt att förutse varaktigheten eller omfattningen av hälsokrisen och därför inte den fulla potentiella inverkan.

”Världen står inför en hälsoutmaning utan motstycke där verksamheter, myndigheter och medborgare alla måste bidra till att reducera inverkan på samhället från spridningen av det nya coronaviruset. Vi ökar våra ansträngningar och uppmuntrar fler medarbetare att arbeta hemifrån och vi förändrar sättet vi arbetar på vid tillverkningsenheter i områden som är mycket påverkade, för att säkerställa våra anställdas hälsa och säkerhet. Samtidigt värnar vi självklart våra konsumenters och affärspartners behov,” säger Jonas Samuelson, VD och koncernchef för Electrolux.

Det initiala utbrottet i Kina, där Electrolux köper in stora mängder färdiga produkter och komponenter till alla sina affärsområden, har orsakat förseningar i leveranser, högre logistikkostnader samt något lägre efterfrågan i Östasien under det första kvartalet 2020. Electrolux har dock genomfört ett omfattande arbete för att begränsa inverkan och situationen bland kinesiska leverantörer förbättras nu stadigt. Baserat på denna utveckling förväntar sig Electrolux inte några väsentliga effekter enbart från detta framöver.

Även utbrottet av coronavirus i norra Italien påverkar Electrolux-koncernen. Electrolux konsumentverksamhet har fem tillverkningsenheter i Italien som står för cirka en fjärdedel av produktionsvolymen i Europa och omkring 10% globalt. Utöver detta köper Electrolux komponenter till fabriker i Europa, men även andra delar av världen från leverantörer i norra Italien. Detta innebär att det kan uppstå störningar i leveranskedjan till följd av tillfälligt begränsad industriell aktivitet i regionen.

Electrolux har från början vidtagit omfattande åtgärder i Italien för att säkerställa de anställdas hälsa och säkerhet, och spridningen av coronaviruset har ännu inte orsakat några större störningar av verksamheten i landet. Situationen utvecklas dock snabbt och bolaget vidtar nu ytterligare åtgärder och förbereder en anpassning av tillverkningen i Italien till reducerad tillverkningstakt från och med nästa vecka.

Den reducerade takten innebär också att tillverkningen av produkter anpassas till att vara mer i linje med förväntad försäljningsvolym inom den närmaste framtiden. Med hänsyn till de restriktioner som för närvarande införs vad gäller rörlighet och verksamhet i flera länder, där till exempel detaljhandelsbutiker tillfälligt stängs ner bland annat i Italien, Frankrike och Spanien, är det mycket sannolikt att den globala spridningen av coronaviruset kommer att ha negativa effekter på efterfrågesidan. Electrolux kommer kontinuerligt utvärdera ytterligare behov av produktionsjusteringar och anpassningsåtgärder.

Electrolux kommer i sin delårsrapport för första kvartalet, som offentliggörs den 7 maj 2020, att ge uppdaterade utsikter för verksamheten och marknaden för helåret 2020. Osäkerheten kring utbrottet av coronaviruset innebär att de tidigare meddelade utsikterna inte längre gäller.

Effekt på Electrolux Professional

Electrolux bedömer för närvarande att det finns en betydande risk att utbrottet av coronaviruset kommer att ha en väsentlig finansiell inverkan under det första halvåret 2020 även på Electrolux Professional, som kommer att noteras som ett separat bolag senare den här månaden på Nasdaq Stockholm. Electrolux Professional utfärdar därför separat ett pressmeddelande om denna fråga. Se https://www.electroluxprofessional.com/corporate/sv/press-releases-and-news/ för mer information.

För mer information kontakta:

Daniel Frykholm, Electrolux pressjour: 08-657 65 07.

Denna information är sådan som AB Electrolux är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 mars 2020  kl. 1800 CET.