Uppdatering om Electrolux verksamhet i Nordamerika

Electrolux gav idag en uppdatering om faktorer som förväntas påverka rörelseresultatet för dess affärsområde Nordamerika i fjärde kvartalet, främst konsolideringen av företagets amerikanska tillverkning av kylskåp/frysar samt övergången till nya produktplattformar. Electrolux förväntar sig att kostnader hänförliga till övergången, volymeffekter samt andra händelser under kvartalet kommer att ha en sammanlagd påverkan om totalt cirka -70 miljoner dollar.

Electrolux investerar för närvarande 250 miljoner dollar i automation, digitalisering och nya produktplattformar för kylskåp och frysar vid en ny anläggning i Anderson, South Carolina. Denna nya anläggning kommer att ersätta tillverkning i St Cloud, Minnesota (som stängdes under kv 4) samt tillverkning i en intilliggande fabrik i Anderson.

Övergången till den nya anläggningen har orsakat tillfälliga begränsningar i kapaciteten som har påverkat leveranser till vissa kunder under fjärde kvartalet. Den har även medfört högre kostnader. Övergången förväntas därför nu ha en större inverkan på rörelseresultatet under fjärde kvartalet än de -25 miljoner dollar som tidigare meddelats. Dessutom påverkas rörelseresultatet negativt av två andra händelser: lagerminskningar hos en större amerikansk kund samt bokföringsmässiga justeringar från tidigare kvartal.

Totalt kommer, som nämnts ovan, dessa faktorer att påverka rörelseresultatet inom affärsområdet Nordamerika med omkring -70 miljoner dollar jämfört med föregående år. Delårsrapporten för det fjärde kvartalet 2019 kommer att publiceras den 31 januari 2020. Framåt förväntar sig Electrolux att kapacitetsbegränsningarna i Anderson gradvis kommer att försvinna under första halvåret 2020.

I avsikt att säkerställa Electrolux förmåga att möta marknadsefterfrågan på företagets produkter, med bibehållen hög kvalitetsnivå, har företaget beslutat förlänga övergångsperioden och driva sina två anläggningar i Anderson parallellt in i andra halvåret 2020. Detta innebär att merparten av kostnadsbesparingarna från investeringen kommer att realiseras från och med 2021 istället för 2020.

Electrolux pågående investeringsprogram och effektiviseringsåtgärder förväntas fortsatt i sin helhet generera årliga kostnadsbesparingar om 3,5 miljarder kronor med full effekt från och med 2024. De relaterade besparingarna under 2020 förväntas nu bli omkring 200 miljoner kronor. Dessa är främst hänförliga till fabriksinvesteringar i Latinamerika och globala effektiviseringsåtgärder, vilka fortskrider bra. Electrolux förväntade sig tidigare att besparingar från investeringsprogrammet och effektiviseringsåtgärder skulle uppgå till cirka 800 miljoner kronor under 2020.

Telefonkonferens

Electrolux kommer att anordna en telefonkonferens på måndag den 16 december kl 0900 CET, med kommentarer från Jonas Samuelson, VD och koncernchef samt efterföljande frågestund. Detaljer för att lyssna in på denna telefonkonferens kommer att publiceras på www.electroluxgroup.com/ir.

För mer information kontakta:

Daniel Frykholm, Electrolux pressjour: 08-657 65 07.

Denna information är sådan som AB Electrolux är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 december 2019 kl. 1800 CET.