Styrelsens förslag om indragning av aktier för att möjliggöra ytterligare återköp

(ELUX) Som tidigare meddelats har Electrolux styrelse beslutat att föreslå bolagsstämman i april 2002 att godkänna ett nytt återköpsprogram samt indragning av tidigare återköpta B-aktier exklusive de som erfordras för att säkerställa de åtaganden som följer av koncernens personaloptionsprogram.

Styrelsens förslag för indragning av aktier möjliggör ytterligare återköp av egna aktier. Förslaget innebär att aktiekapitalet nedsätts med 137.285.000 kr genom indragning av 27.457.000 B-aktier. Detaljer i förslaget följer nedan.

Som ett led i förfarandet att sätta ned aktiekapitalet krävs en riktad emission av inlösenbara C-aktier. Emissionen föreslås riktas till Svenska Handelsbanken som förbundit sig att teckna aktierna. C-aktierna ska tecknas till ett nominellt belopp på sammanlagt 137.285.000 kronor och inlöses med motsvarande belopp uppräknat med en räntefaktor. Electrolux aktiekapital, som idag uppgår till 1.830.847.900 kronor, kommer efter genomförda nedsättningar att uppgå till 1.693.562.900 kronor. Nedsättningsförfarandet beräknas vara genomfört före utgången av maj i år.

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman beslutar om ytterligare återköp och överlåtelse av egna A- och B-aktier under tiden fram till ordinarie bolagsstämma 2003.

Syftet med indragningen och ytterligare återköp av aktier är att fortlöpande kunna anpassa kapitalstrukturen till bolagets kapitalbehov och därmed bidra till ökat aktieägarvärde, eller att kunna använda återköpta aktier i samband med finansiering av eventuella företagsförvärv och koncernens optionsprogram.

Styrelsens förslag är att återköp får ske av högst 10% av det totala antalet aktier och att överlåtelse får ske av aktier som bolaget innehar. Förvärv av aktier får endast ske genom handel på börs eller annan reglerad marknad där bolagets aktier är noterade och till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet. I samband med företagsförvärv får överlåtelse ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Enligt förslaget kan återköp ske av högst 24.723.258 aktier. Återköp av detta antal aktier beräknat på sista betalkurs för B-aktien per den 28 februari 2002 skulle för 2001 ha inneburit att nettoresultatet per aktie ökat från 11:35 kronor till 11:75 kronor och avkastningen på eget kapital stigit från 13,2% till 15,1%.

I syfte att på ett kostnadseffektivt sätt uppfylla Electrolux åtaganden enligt bolagets personaloptionsprogram av år 2000 och 2002 har styrelsen också beslutat föreslå att bolagsstämman fattar beslut om överlåtelse av egna aktier inom ramen för optionsprogrammen.

Med anledning av bolagets ovan nämnda och tidigare personal optionsprogram föreslår styrelsen slutligen att bolagsstämman beslutar att bolaget ska ha rätt att, under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma, överlåta högst 1.112.000 aktier av serie B i syfte att täcka kostnader, i huvudsak sociala avgifter, som kan uppkomma till följd av dessa program. Sådan överlåtelse av aktier ska ske på Stockholmsbörsen till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

Electrolux-koncernen är världens största tillverkare av hushållsmaskiner och utrustning för kök, rengöring samt skogs- och trädgårdsskötsel. Mer än 55 miljoner produkter – som kylskåp, spisar, tvättmaskiner, dammsugare, motorsågar och gräsklippare – säljs varje år till konsumenter och professionella användare i över 150 länder till ett värde av 135,8 miljarder kronor. Electrolux-koncernen har 87 000 medarbetare och arbetar med ledande varumärken som AEG, Electrolux, Zanussi, Frigidaire, Eureka and Husqvarna.

Mer information
För mer information, kontakta Nina Linander, Chef koncernstab Finans,
08-738 6660 eller Enrique Patrickson, Investor Relations, 08-738 6549.
Electrolux Pressjour har 08-657 65 07.