Styrelsens förslag avseende villkor för erbjudande om inlösen av Electrolux-aktier

Styrelsens förslag avseende villkor för erbjudande om inlösen
av Electrolux-aktier

(ELUX) Electrolux styrelse har nu fastställt villkoren för det
erbjudande om inlösen av aktier på totalt cirka 3.000 Mkr, som
bolagsstämman den 21 april 2004 ska ta ställning till. Bakgrunden till
erbjudandet, som tidigare kommunicerats i samband med boksluts-
kommunikén för 2003, är Electrolux starka balansräkning och styrelsens
strävan att bidra till ett ökat aktieägarvärde.

Förslaget innebär i korthet:

Varje A-aktie ger en inlösenrätt av serie A, och varje B-aktie ger en inlösenrätt av serie B.
20 inlösenrätter av serie A berättigar till inlösen av en A-aktie, och 20 inlösenrätter av serie B berättigar till inlösen av en B-aktie. För att underlätta justering av udda poster kan upp till 1.000 inlösenrätter användas för inlösen av aktier av valfri serie (A och/eller B).
För varje inlöst aktie betalar Electrolux 200 kronor.
Högst 1.000 inlösenrätter kan säljas courtagefritt.
För att säkerställa att inlösenerbjudandet på tre miljarder kronor
genomförs, även om kursen på Electrolux-aktien skulle stiga väsentligt
och därmed medföra att inlösen-erbjudandet blir mindre attraktivt för
aktieägarna, förbehåller sig styrelsen rätten att senast två veckor före
ordinarie bolagsstämma ändra inlösenkurs och inlösenrelation.

Inlösenerbjudandet är villkorat av att en extra bolagsstämma fattar
beslut om bl a nedsättning av aktiekapitalet genom inlösen och det
slutliga antal aktier som inlösen ska omfatta. Den extra bolagsstämman
avses äga rum i juni 2004.

Givet att erbjudandet överensstämmer med ovan nämnda villkor och att det
accepteras fullt ut, kommer det egna kapitalet att minska med 3.066 Mkr
genom inlösen av 15.330.000 aktier. Antalet aktier i Electrolux kommer
efter erbjudandet att uppgå till 308.770.000, inklusive de aktier som
ägs av bolaget. Electrolux innehav uppgick per den 15 mars 2004 till
17.489.400 aktier och dessa omfattas ej av erbjudandet.

Föreslagen tidplan

Beslut om styrelsens inlösenerbjudande fattas på ordinarie bolagsstämma den 21 april 2004.
Electrolux-aktien noteras exklusive inlösenrätt fr o m den 22 april 2004.
Avstämningsdag för erhållande av inlösenrätter den 26 april 2004.
Informationsbroschyr avseende erbjudandet distribueras till aktieägarna omkring den 3 maj 2004.
Anmälningstid 4 maj – 1 juni 2004.
Handeln med inlösenrätter 4 – 26 maj 2004.
Handel med inlösenaktier 10 – 21 juni 2004.
Utbetalning av inlösenlikvid omkring den 30 juni 2004.
Electrolux är världens största tillverkare av hushållsmaskiner och
utrustning för kök, rengöring samt skogs- och trädgårdsskötsel. Mer än
55 miljoner produkter – kylskåp, spisar, tvättmaskiner, dammsugare, motorsågar och gräsklippare – säljs varje år till konsumenter och
professionella användare i över 150 länder under ledande varumärken som
AEG, Electrolux, Zanussi, Frigidaire, Eureka och Husqvarna. Electrolux
hade 2003 en omsättning på 124,1 miljarder kronor och 77.100 anställda.

För mer information
För mer information, kontakta Investor Relations, AB Electrolux, på
telefon 08-738 60 03. Electrolux Pressjour har telefon 08-657 65 07.