Rapportering av utomhusverksamheten i Electrolux delårsrapport för det första halvåret 2006

Resultatutvecklingen för utomhusverksamheten, som under namnet Husqvarna delades ut till Electrolux aktieägare i juni 2006, kommer avseende perioden januari-maj att ingå i koncernens halvårsrapport. Resultatet för utomhusverksamheten kommer att rapporteras som avvecklad verksamhet i enlighet med internationell redovisningsstandard, IFRS.

I koncernens resultaträkning redovisas periodens resultat för utomhusverksamheten under särskild rubrik ”Periodens resultat för avvecklade verksamheter”, vilket innebär att posterna i resultaträkningen fram till ”Periodens resultat för den kvarvarande verksamheten” enbart avser Electrolux inomhusverksamhet, (se nedanstående exempel på resultaträkning). Likaså kommer utomhusverksamheten i kassaflödesanalysen att rapporteras under särskild rubrik ”Kassaflöde från avvecklade verksamheter”. Redovisningen för jämförbara perioder 2005 upprättas på samma sätt.

Resultaträkning
Mkr
Nettoomsättning
Kostnad för sålda varor
Bruttoresultat
Försäljningskostnader
Administrationskostnader
Övriga rörelseintäkter/rörelsekostnader
Jämförelsestörande poster
Rörelseresultat
Marginal, %
Finansiella poster, netto
Resultat efter finansiella poster
Marginal, %
Skatt
Periodens resultat för den kvarvarande verksamheten
Periodens resultat för avvecklade verksamheter *)
Periodens resultat

*) För information om Husqvarnas resultat för det första kvartalet 2006 se tillägg till prospektet avseende Husqvarnas börsnotering som finns tillgängligt på Electrolux hemsida.