Rapport för det första kvartalet 2003

  • Bättre rörelseresultat för Konsumentprodukter i Europa
  • Fortsatt positiv trend i försäljning och resultat för vitvaror i Nordamerika i lokal valuta
  • Betydande försämring av resultatet för Konsumentprodukter utanför Europa och Nordamerika
  • Ändrade utsikter för helåret

NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT
Electrolux nettoomsättning för första kvartalet 2003 uppgick till 32.062 Mkr jämfört med 33.580 Mkr motsvarande period föregående år. Av minskningen på 4,5% kan -11,2% hänföras till förändrade valutakurser, +0,1% till förändringar i koncernens struktur och +6,6% till pris/mix/volym.

Rörelseresultatet minskade till 1.798 Mkr (3.791), motsvarande 5,6% (11,3) av omsättningen. Resultatet efter finansiella poster minskade till 1.798 Mkr (3.682), vilket motsvarade 5,6% (11,0) av omsättningen. Nettoresultatet sjönk till 1.246 Mkr (2.962), motsvarande 3:95 kr (9:00) per aktie.