Rapport för första kvartalet 2002

  • Högre rörelseresultat och marginal för Konsumentprodukter i Europa
  • Bättre resultat i Nordamerika, tillverkningen av de nya kylskåpen går planenligt
  • Fortsatt positiv trend i resultat och marginal för Professionella Utomhusprodukter
  • Strukturåtgärderna fortgår enligt plan

Nettoomsättning och resultat
Electrolux nettoomsättning för första kvartalet 2002 uppgick till 33.580 Mkr jämfört med 33.670 Mkr motsvarande period föregående år. Av minskningen på -0,3% kan -3,4% hänföras till förändringar i koncernens struktur, +4,2% till förändrade valutakurser och -1,1% till pris/mix/volym.

Rörelseresultatet ökade till 3.791 Mkr (1.852), motsvarande 11,3% (5,5) av omsättningen. Resultatet efter finansiella poster ökade till 3.682 Mkr (1.499), vilket motsvarade 11,0% (4,5) av omsättningen. Nettoresultatet steg till 2.962 Mkr (1.066), motsvarande 9:00 kr (3:10) per aktie.