Rapport för första halvåret 2007

• Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet ökade till 50 715 Mkr (49 875) och periodens resultat till 1 037 Mkr (773), motsvarande 3,70 kr (2,62) per aktie

• Rörelseresultatet för det första halvåret 2007 ökade med 16%, exklusive jämförelsestörande poster, jämfört med samma period föregående år

• Starka försäljningsvolymer i Nordamerika har lett till ökade marknadsandelar och förbättrat resultat

• Dammsugarverksamhetens resultat fördubblades under det andra kvartalet

• Fortsatt stark tillväxt i Latinamerika

• Lägre resultat för vitvaror i Europa på grund av försenade produktlanseringar och ökade råvarukostnader

• Lägre kassaflöde som en följd av stark tillväxt och försenade produktlanseringar

• Koncernens utsikter för 2007 är oförändrade

För mer information
Peter Nyquist, Chef Investor Relations och Finansiell Information, tel 08-738 60 03
Electrolux finansiella information finns också tillgänglig på www.electrolux.com/ir

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Electrolux ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 juli 2007 klockan 8.00 (CET).