Rapport för första halvåret 2005

Stockholm den 19 juli 2005

• Nettoomsättningen uppgick till 63.709 Mkr (62.443) och periodens resultat till 2.050 Mkr (1.809), motsvarande 7:04 kr (5:92) per aktie.
• Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till 1.890 Mkr (1.782).
• Rörelseresultatet påverkades negativt av väsentligt högre materialpriser.
• Stark försäljningstillväxt och förbättrat resultat i dollar för vitvaror i Nordamerika under andra kvartalet.
• Strukturåtgärderna fortgick planenligt, slutliga beslut om stängning av två tidigare annonserade fabriker.
• Satsningarna på produktutveckling och marknadsföring fortsätter.

För mer information
Electrolux finansiella information finns också tillgänglig på www.electrolux.com/ir.