Rapport för första halvåret 2003

Stockholm den 17 juli 2003

  • Bättre resultat för Konsumentprodukter i Europa trots ett besvärligt marknadsläge
  • Fortsatt god försäljningstillväxt och högre resultat för Konsumentprodukter i Nordamerika i lokal valuta
  • Negativ påverkan med 600 Mkr på rörelse- resultatet av förändrade valutakurser
  • Avtal träffat om försäljning av kompressor- verksamheten

Rapporten har ej blivit föremål för särskild granskning av bolagets
revisorer.

Electrolux har i denna rapport tillämpat de redovisningsprinciper som
anges i not 1 i årsredovisningen för 2002.

Telefonkonferens och presentationsmaterial
En telefonkonferens kommer att hållas den 17 juli 2003 klockan 15.00
(CET) med VD och koncernchef Hans Stråberg. En presentation av
koncernens halvårsresultat för 2003 finns tillgänglig på
www.electrolux.com/webcast1.

Ekonomiska rapporter under 2003
Rapport 3:e kvartalet 21 oktober

För mer information
Electrolux ekonomiska information finns också tillgänglig
på www.electrolux.com/ir