Rapport för de första nio månaderna 2002

  • Markant resultatuppgång för verksamheten i Nordamerika, dock från en låg nivå föregående år
  • Väsentlig förbättring av resultat och marginal för vitvaror i Europa
  • Bättre resultat för både Professionella Inomhus- och Utomhusprodukter för jämförbara enheter
  • Skuldsättningsgraden förbättrades till 0,13 tack vare ett fortsatt starkt kassaflöde

Nettoomsättning och resultat
Electrolux nettoomsättning för de första nio månaderna 2002 uppgick till 102.564 Mkr jämfört med 103.922 Mkr motsvarande period föregående år. Av minskningen på 1,3% kan -2,2% hänföras till förändrade valutakurser, – 3,9% till förändringar i koncernens struktur och +4,8% till volym/pris/mix.

Rörelseresultatet uppgick till 8.294 Mkr (6.330), vilket motsvarade 8,1% (6,1) av omsättningen. Resultatet efter finansiella poster var 8.104 Mkr (5.453), motsvarande 7,9% (5,2) av omsättningen. Nettoresultatet var 6.051 Mkr (4.156), vilket motsvarade 18:40 kr (12:20) per aktie.