Rapport för de första nio månaderna 2001

  • Svagare efterfrågan inom de flesta produktområden
  • Ökad försäljning och bättre rörelseresultat för Konsumentprodukter i Europa
  • Markant försämring av resultatet i Nordamerika, främst på grund av kostnader för infasning av ett nytt kylskåpssortiment
  • Kraftig resultatnedgång för komponenter inom Professionella Inomhusprodukter
  • Avsättning på 1.763 Mkr för strukturåtgärder inom främst Professionella Inomhusprodukter

Nettoomsättning och resultat
Electrolux nettoomsättning för de första nio månaderna 2001 uppgick till 103.922 Mkr jämfört med 95.072 Mkr motsvarande period föregående år. Av ökningen på 9,3% kan +9.9% hänföras till förändrade valutakurser, +2.7 % till förändringar i koncernens struktur och -3.3% till volym/pris/mix.

Rörelseresultatet uppgick till 6.330 Mkr (6.333), vilket motsvarade 6,1% (6,7) av omsättningen. Resultatet efter finansiella poster var 5.453 Mkr (5.575), motsvarande 5,2% (5,9) av omsättningen. Nettoresultatet var 4.156 Mkr (3.716), vilket motsvarade 12:20 kr (10:20) per aktie.