Omvandling av aktier i Electrolux

Enligt AB Electrolux bolagsordning har ägare till aktier av serie A rätt att begära att sådan aktie omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget.

Under september 2021 har på aktieägares begäran 41 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 38 265 279.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 308 920 308 aktier, varav 8 192 498 aktier av serie A och 300 727 810 aktier av serie B.

För mer information vänligen kontakta Electrolux pressjour: 08-657 65 07.

Denna information är sådan som AB Electrolux är skyldigt att offentliggöra lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 september 2021 kl 11.00 CET