Omvandling av aktier i AB Electrolux

Enligt företagets bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att få sådan aktie omvandlad till aktie av serie B. Omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett, är företaget skyldigt enligt lag att offentliggöra uppgifter om förändringen.

I oktober 2013 har på begäran av aktieägare 20 186 A-aktier omvandlats till B-aktier. Det totala antalet röster uppgår därefter till 38 265 316. Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 308 920 308 aktier varav 8 192 539 A‑aktier och 300 727 769 B-aktier.

För mer information

Vänligen kontakta Electrolux pressjour: 08 657 65 07.

Electrolux offentliggör denna information enligt lagen om värde­pappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 oktober 2013 klockan 08.00 (CET).