Ökade materialpriser försämrar utsikterna för koncernens resultat för 2004

Ökade materialpriser försämrar utsikterna för koncernens resultat för
2004

(ELUX) Electrolux rörelseresultat för 2004, exklusive jämförelsestörande
poster, förväntas bli något lägre än vad som tidigare angivits.

I halvårsrapporten 2004 behölls de tidigare publicerade utsikterna för
resultatet, dock med tillägg av att det fanns en risk för att ökade
kostnader för stål kunde komma att ha en alltmer negativ påverkan under
andra halvåret.

Bedömningen är att rörelseresultatet för andra halvåret 2004 kommer att
påverkas negativt av ökade materialkostnader på netto cirka 500 Mkr.
Totalt beräknas materialkostnads-ökningarna under andra halvåret uppgå
till cirka 1.200 Mkr, vilket delvis kan motverkas av en ökad
materialeffektivitet motsvarande cirka 450 Mkr och besparingar genom
ökade inköp från länder med en lägre kostnadsbas på cirka 250 Mkr.

-Materialpriserna har visat en fortsatt stark uppgång och kan inte
längre kompenseras genom interna åtgärder. Vi ökar ansträngningarna att
förbättra vår interna effektivitet och uppnå kostnadssänkningar och
höjer även våra priser. Ökningarna på framför allt stål är av en
storleksordning vi inte sett tidigare och måste även få genomslag på
konsumentpriserna, säger Hans Stråberg, VD och koncernchef för
Electrolux.

De utsikter som publicerades i halvårsrapporten löd:
”Efterfrågan förväntas under 2004 öka något jämfört med föregående år i både Europa och Nordamerika.
Mot bakgrund av ökade satsningar på produktutveckling och
varumärkesbyggande för att långsiktigt stärka koncernens konkurrenskraft
samt fortsatt negativ påverkan av förändringar i valutakurser, förväntas
koncernens rörelseresultat för 2004 bli något lägre än 2003, exklusive
jämförelsestörande poster. Det finns dock en risk att ökade kostnader
för stål kan komma att ha en alltmer negativ påverkan på resultatet för
andra halvåret.”

Electrolux är världens största tillverkare av hushållsmaskiner och
utrustning för kök, rengöring samt skogs- och trädgårdsskötsel. Mer än
55 miljoner produkter – kylskåp, spisar, tvättmaskiner, dammsugare, motorsågar och gräsklippare – säljs varje år till konsumenter och
professionella användare i över 150 länder under ledande varumärken som
AEG, Electrolux, Zanussi, Frigidaire, Eureka och Husqvarna. Electrolux
hade 2003 en omsättning på 124 miljarder kronor och 77.000 anställda.

För mer information
För mer information,kontakta Investor Relations på telefon 08-738 6003.
Electrolux Pressjour har telefon 08-657 65 07.