Kommuniké från AB Electrolux extra bolagsstämma 2020

Vid AB Electrolux (”Electrolux”) extra bolagsstämma som hölls idag i Stockholm beslutades om utdelning av samtliga aktier i Electrolux Professional AB (”Electrolux Professional”) till aktieägarna i Electrolux.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Electrolux Professional delas ut, varvid en (1) aktie av serie A i Electrolux berättigar till en (1) aktie av serie A i Electrolux Professional och en (1) aktie av serie B i Electrolux berättigar till en (1) aktie av serie B i Electrolux Professional.

Stämman bemyndigade även Electrolux styrelse att fastställa avstämningsdagen för utdelningen av aktierna i Electrolux Professional. Avstämningsdagen förväntas infalla i nära anslutning till utdelningen och första dag för handel i aktierna i Electrolux Professional som beräknas till den 23 mars 2020.

Electrolux Professional avser ansöka om notering av aktierna i Electrolux Professional på Nasdaq Stockholm i slutet av februari 2020. Ett prospekt för upptagande till handel av aktierna i Electrolux Professional planeras att publiceras den 10 mars 2020.

Investerare, analytiker och mediarepresentanter hälsas välkomna till Electrolux Professionals första investerardag som är planerad att hållas den 11 mars 2020 i Stockholm. Anmälan till investerardagen görs till Jacob Broberg, informations- och IR-direktör för Electrolux Professional: jacob.broberg@electroluxprofessional.com.

Fullständig dokumentation kring extra bolagsstämmans beslut kan laddas ner på www.electroluxgroup.com/extrabolagsstamma2020.

För mer information kontakta:

Sophie Arnius, Head of Investor Relations: 070-590 80 72 

Electrolux pressjour: 08-657 65 07