Kallelse till ordinarie bolagsstämma den 24 april 2001

Aktieägarna i AB Electrolux (publ) kallas till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 24 april 2001 kl 17.00 i Berwaldhallen, Dag Hammarskjölds Väg 3, Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken torsdagen den 12 april 2001, dels nmäla sig till bolaget senast onsdagen den 18 april 2001 klockan 16.00 under adress: AB Electrolux, C-J, 105 45 Stockholm, eller per telefon 08-738 6130, eller per fax 08-738 6335, eller med e-post till agm@electrolux.se, varvid antalet biträden skall uppges.

Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör denna insändas före bolagsstämman.

Aktieägare som genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare låtit förvaltarregistrera sina aktier måste inregistrera aktierna i eget namn för att få deltaga i stämman. För att denna registrering skall vara införd i aktieboken torsdagen den 12 april 2001 bör aktieägare i god tid före denna dag begära omregistrering av förvaltaren.

Dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av två justeringsmän
 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 7. Anförande av verkställande direktören
 8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning
 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
 12. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
 13. Val av styrelse
 14. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier jämte förslag till bolagsstämmobeslut om överlåtelse av egna aktier
 15. Stämmans avslutande

Utdelning och avstämningsdag (punkt 10)

Styrelsen har föreslagit en utdelning av 4:00 kronor per aktie och fredagen den 27 april 2001 som avstämningsdag för utdelningen. Med denna avstämningsdag beräknas utbetalning av utdelningen ske från VPC torsdagen den 3 maj 2001.

Förslag till antal styrelseledamöter, arvoden och val av styrelse (punkterna 11, 12 och 13)

Ifråga om antal styrelseledamöter, styrelse- respektive revisorsarvode samt ifråga om val av styrelse har en grupp ägare av A- och B-aktier, som tillsammans representerar mer än 25% av det totala antalet röster i bolaget, anmält att de på bolagsstämman avser att rösta för följande förslag:

 • 8 ledamöter och inga suppleanter.
 • Sammanlagt styrelsearvode om 2.800.000 kronor, att fördelas av styrelsen inom sig, samt arvode till revisorn enligt räkning.
 • Omval av styrelseledamöterna Rune Andersson, Peggy Bruzelius, Thomas Halvorsen, Louis R. Hughes, Stefan Persson, Michael Treschow, Karel Vuursteen och Jacob Wallenberg.
 • Vid bolagsstämman 1999 valdes revisionsbolaget KPMG Bohlins AB för tiden till och med 2002 års ordinarie bolagsstämma.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier (punkt 14)

På bolagsstämman i april 2000 beslutade aktieägarna i AB Electrolux att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av upp till 10% av det totala antalet aktier i bolaget under perioden fram till nästa ordinarie bolagsstämma. Det beslutades vidare att av förvärvade aktier får högst 2.814.300 aktier av serie B överlåtas för att fullgöra bolagets åtaganden under 1998 och 1999 års incitamentsprogram.

Med stöd av stämmans bemyndigande har bolaget per den 31 december 2000 återköpt sammanlagt 25.035.000 aktier av serie B, motsvarande 6,84% av det totala antalet aktier.

Årets förslag avseende förnyat bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier innebär i huvudsak att förvärv och överlåtelse får avse såväl A- som B-aktier och får ske av högst 10% av det totala antalet aktier genom erbjudande som riktar sig till samtliga aktieägare eller genom handel på börs eller annan reglerad marknadsplats inom EES, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, där bolagets aktier är noterade. Överlåtelse får också ske, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, i samband med företagsförvärv. Ersättning för överlåtna aktier kan erläggas kontant, genom apport eller genom kvittning, och överlåtelse kan även eljest ske med villkor.

Vad avser förslaget till beslut att överlåta aktier i bolaget innebär detta i huvudsak följande:

 • Högst 3.000.000 aktier av serie B får överlåtas.
 • Företrädesrätt att förvärva aktierna skall tillkomma de personer (”Optionsinnehavarna”), som är berättigade att förvärva aktier enligt 2001 års incitamentsprogram (”Programmet”) med rätt för envar Optionsinnehavare att förvärva högst det antal aktier, som följer av villkoren i Programmet.
 • Optionsinnehavarnas företrädesrätt att förvärva aktier kan utövas under den tid som Optionsinnehavarna har rätt att förvärva aktier enligt Programmet, dvs högst under 7 år från tilldelning (som beräknas ske med början i maj 2001). Optionsinnehavare skall betala ett pris för varje aktie som, i förekommande fall efter viss avrundning, med 10% överstiger den sista betalkursen för aktie av serie B i bolaget på OM Stockholmsbörsen under en period av 10 dagar före den dag tilldelning av optioner skall ske. Sådant pris och antalet optioner kan bli föremål för omräkning enligt villkoren för Programmet till följd av fondemission, split, företrädesemissioner och liknande åtgärder.

Syftet med förvärv och överlåtelse av aktier i bolaget på ovan föreslaget sätt är att fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov och för att därmed bidra till ökat aktieägarvärde, samt för att kunna överlåta aktier i samband med infriande av åtaganden enligt gällande incitamentsprogram inom bolaget eller i samband med finansiering av eventuella företagsförvärv.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att finnas tillgängligt hos bolaget – AB Electrolux, C-J, 105 45 Stockholm – och sändes till aktieägare som så begär och uppger adress, från och med den 9 april 2001.

Stockholm i mars 2001
STYRELSEN