Förslag till prestationsbaserat långsiktigt aktieprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier

Förslag till prestationsbaserat långsiktigt aktieprogram
samt återköp och överlåtelse av egna aktier

(ELUX) Styrelsen i AB Electrolux har beslutat föreslå att bolagsstämman
den 21 april 2004 fattar beslut om att fr om 2004 ersätta koncernens
nuvarande personaloptionsprogram med ett prestationsbaserat, långsiktigt
aktieprogram. Programmet omfattar färre än 200 ledande befattningshavare
och nyckelpersoner.

Det föreslagna programmet baseras på av styrelsen fastställda mål för
koncernens värdeskapande och innebär att tilldelning av aktier sker om
målen efter en treårsperiod uppnåtts eller överskridits. Programmet
avser aktier av serie B.

Deltagarna kan sälja aktier i samband med tilldelning för att täcka den
förmånsbeskattning som uppstår, men övriga aktier måste behållas i två
år. Kostnaden för programmet är jämförbar med tidigare
personaloptionsprogram.

Det nya aktieprogrammet är i linje med Electrolux principer om
ersättning efter prestation och utgör en integrerad del av det totala
ersättningspaketet för koncernens ledande befattningshavare och
nyckelpersoner. Styrelsen bedömer att programmet kommer att vara till
nytta för bolagets aktieägare samt bidra till att rekrytera och behålla
kompetenta medarbetare.

Villkor för tilldelning av aktier
Tilldelningen av aktier är kopplad till tre fastställda nivåer för
värdeskapande beräknade enligt koncernens sedan tidigare etablerade
definition av detta begrepp. De tre nivåerna benämns ”entry,” ” target”
och ”stretch.” ”Entry” är den miniminivå som måste uppnås för att
tilldelning överhuvudtaget ska ske. ”Stretch” är den maximala nivån för
tilldelning och denna kan inte överskridas oavsett vilket värdeskapande
som uppnås under perioden. Tilldelningen av aktier vid ”stretch” blir
50% högre än vid ”target”. Tilldelningen av aktier sker efter
treårsperioden utan kostnad för deltagarna.

Deltagarna i programmet delas in i fem grupper – verkställande
direktören, övriga medlemmar i koncernledningen samt tre grupper av
övriga ledande befattningshavare och nyckelpersoner.

Styrelsen fastställer ett målvärde för varje grupp, som är relaterat
till befattning och ersättningsnivå. Målvärdet för verkställande
direktören uppgår till 2.400.000, för övriga medlemmar i koncernledningen till 1.200.000 samt för övriga tre grupper till
900,000, 600,000 respektive 450,000. Summan av de målvärden som
fastställs för samtliga deltagare kommer inte att överstiga 120 Mkr.

Respektive målvärde omräknas därefter till ett antal aktier. Det exakta
antalet aktier kommer att baseras på den genomsnittliga sista
betalkursen för Electrolux B-aktie på Stockholmsbörsen under tio
handelsdagar före den dag erbjudande lämnas om deltagande i programmet
reducerad med nuvärdet av förväntad utdelning under perioden innan
aktier tilldelas. Erbjudande om deltagande avses lämnas under maj månad
2004.

Kostnad och utspädning
Kostnaden för programmet beräknas vid ett värdeskapande motsvarande
”target” uppgå till cirka 150 Mkr, inklusive sociala avgifter och
finansieringskostnaden för återköpta egna aktier. Om värdeskapandet
motsvarar eller överstiger nivån ”stretch” beräknas kostnaden maximalt
uppgå till 240 Mkr.

Aktieprogrammet förväntas medföra en utspädning på högst cirka 0,55%, beräknad som maximal ökning av antalet aktier. Den sammanlagda
utspädningseffekten för det föreslagna aktieprogrammet och Electrolux
personaloptionsprogram för åren 1999-2003, uppgår till högst cirka 3,88
%. Någon tilldelning av personaloptioner kommer inte att ske för 2004.

Förslag om beslut om återköp och överlåtelse av egna aktier
Styrelsen har beslutat föreslå att bolagsstämman den 21 april 2004, i likhet med tidigare år, beslutar om ett nytt program för återköp av A-
och eller B-aktier under tiden fram till den ordinarie bolagsstämman
2005.

Syftet med det nu föreslagna återköpsprogrammet är att fortlöpande kunna
anpassa bolagets kapitalstruktur och därmed bidra till ökat
aktieägarvärde. Återköpta aktier ska även kunna användas i samband med
finansiering av eventuella företagsförvärv samt bolagets optionsprogram
1999-2003 och det föreslagna aktieprogrammet 2004.

Återköp får ske av högst så många aktier att bolaget efter varje förvärv
innehar högst 10% av det totala antalet aktier i bolaget. Förvärv får
endast ske genom handel på Stockholmsbörsen och/eller London Stock
Exchange till ett pris per aktie inom det vid var tidpunkt registrerade
kursintervallet.

Electrolux innehav av egna aktier uppgick per den 15 mars 2004 till
17.489.400 aktier av serie B, motsvarande 5,4% av det totala antalet
utestående aktier. Med beaktande av befintligt innehav kan återköp ske
av högst 14.920.600 aktier. Återköp av detta antal aktier skulle
innebära att nettoresultatet per aktie ökade från 15:25 kronor till
15:75 kronor och att avkastningen på eget kapital steg från 17,3% till
18,6%. Detta baserat på koncernens bokslut för 2003 och sista betalkurs
för B-aktien per den 12 mars 2004.

Överlåtelse av egna aktier
Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman i likhet med tidigare år
bemyndigar styrelsen att, under tiden fram till ordinarie bolagsstämma
2005, överlåta egna A- och B-aktier i samband med företagsförvärv.
Överlåtelse får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Överlåtelse ska vidare ske till ett lägsta pris per aktie, som motsvarar
ett belopp i nära anslutning till kursen på berörd A- eller B-aktie på
Stockholmsbörsen vid tidpunkten för beslut om överlåtelsen. Ersättning
för överlåtna aktier kan erläggas kontant, genom apport eller kvittning
av fordran mot bolaget.

Vidare föreslås att bolagsstämman beslutar om överlåtelse av återköpta
egna B-aktier, dels för att genomföra det föreslagna aktieprogrammet på
ett kostnadseffektivt och flexibelt sätt och säkerställa åtagandet att
leverera aktier i enlighet med programmet, dels för att täcka de
kostnader som kan uppkomma med anledning av tidigare
personaloptionsprogram för åren 1999-2003. När det gäller överlåtelse
med anledning av det föreslagna aktie-programmet ska högst 1.500.000
aktier av serie B kunna överlåtas utan kostnad för deltagarna. Högst
1.313.010 aktier av serie B ska under tiden fram till nästa ordinarie
bolagsstämma kunna överlåtas på Stockholmsbörsen till gällande
marknadspris för att täcka kommande kostnader för 1999-2003 års
personaloptionsprogram. Dessa kostnader utgörs i huvudsak av sociala
avgifter.

Electrolux är världens största tillverkare av hushållsmaskiner och
utrustning för kök, rengöring samt skogs- och trädgårdsskötsel. Mer än
55 miljoner produkter – kylskåp, spisar, tvättmaskiner, dammsugare, motorsågar och gräsklippare – säljs varje år till konsumenter och
professionella användare i över 150 länder under ledande varumärken som
AEG, Electrolux, Zanussi, Frigidaire, Eureka och Husqvarna. Electrolux
hade 2003 en omsättning på 124,1 miljarder kronor och 77.100 anställda.

För mer information
För mer information, kontakta Investor Relations på telefon 08-738 60
03. Electrolux Pressjour har telefon 08-657 65 07.