Extra bolagsstämma den 16 juni 2004

(ELUX) Aktieägarna i AB Electrolux (publ) kallas härmed till extra
bolagsstämma onsdagen den 16 juni 2004 kl. 18.00 i Axel Wennergren-
salen, AB Electrolux, S:t Göransgatan 143, Stockholm.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall
dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken söndagen den 6 juni
2004, dels anmäla sig till bolaget senast fredagen den 11 juni 2004 kl. 16.00
under adress: AB Electrolux, C-J, 105 45 Stockholm, eller per telefon
08-738 6410, eller per fax 08-738 6335, varvid antalet biträden skall
uppges.

Eftersom avstämningsdagen (den 6 juni 2004) infaller på en söndag, måste
aktieägare för att kunna delta i bolagsstämman vara rösträttsregistrerad
hos VPC fredagen den 4 juni 2004.

Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller
organisationsnummer, adress och telefonnummer. Sker deltagandet med stöd
av fullmakt bör denna insändas före bolagsstämman.

Aktieägare som genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare
låtit förvaltarregistrera sina aktier måste inregistrera aktierna i eget
namn för att få delta i stämman. För att denna registrering skall vara
införd i aktieboken söndagen den 6 juni 2004 bör aktieägare i god tid
före fredagen den 4 juni 2004 begära att förvaltaren ombesörjer sådan
omregistrering.

Dagordning
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Förslag till beslut om
a) nedsättning av aktiekapitalet genom inlösen av aktier av serie A
och/eller serie B
b) nyemission av aktier av serie C
c) nedsättning av aktiekapitalet genom inlösen av aktier av serie C
och avsättning till reservfond
7. Stämmans avslutande
Förslag till beslut om (A.) nedsättning av aktiekapitalet genom inlösen
av aktier av serie A och/eller serie B, (B.) nyemission av aktier av
serie C och (C.) nedsättning av aktiekapitalet genom inlösen av aktier
av serie C och avsättning till reservfond (Punkt 6)

Bakgrund
Ordinarie bolagsstämma i AB Electrolux beslutade den 21 april 2004 att
genomföra ett inlösenerbjudande, i vilket bolagets aktieägare erbjuds
att inlösa aktier med återbetalning till aktieägarna om cirka 3 miljarder kronor. Anmälningsperioden för deltagande i inlösenerbjudandet
löper från och med den 4 maj 2004 till och med den 1 juni 2004.

För genomförande av inlösenerbjudandet och utbetalning till aktieägarna
krävs att en extra bolagsstämma fattar beslut om (i) nedsättning av
aktiekapitalet till följd av inlösenerbjudandet med angivande av
slutligt inlösenbelopp och slutligt antal aktier som inlösen omfattar,
(ii) emission av aktier av serie C i sådan utsträckning att bolaget
därigenom tillförs en emissionslikvid uppgående till
nedsättningsbeloppet, och (iii) nedsättning av aktiekapitalet med ett
belopp som motsvarar nedsättningsbeloppet genom inlösen av aktier av
serie C och avsättning till reservfond.

I anledning härav föreslår styrelsen att aktieägarna vid extra
bolagsstämma den 16 juni 2004 fattar i huvudsak följande beslut.

A. Nedsättning av aktiekapitalet genom inlösen av aktier av serie A och/eller serie B
Bolagets aktiekapital skall nedsättas med högst 76.652.650 kronor
(nedsättningsbeloppet) genom inlösen av högst 15.330.530 aktier.
Ändamålet med nedsättningen är återbetalning till aktieägarna. För varje
inlöst aktie skall betalas 200 kronor, varav 5 kronor utgör aktiens
nominella belopp. Sammanlagt sker utbetalning av högst 3.066.106.000
kronor.

Det exakta nedsättningsbeloppet och antalet aktier av serie A och/eller
serie B, som bolagsstämman föreslås fatta beslut om enligt denna punkt
A., kommer att offentliggöras senast en vecka före bolagsstämman.

B. Nyemission av aktier av serie C. Bolagets aktiekapital skall genom nyemission öka med högst 76.652.650
kronor, genom nyteckning av högst 15.330.530 aktier av serie C, envar
aktie om nominellt 5 kronor.

Den exakta aktiekapitalökningen och antalet nya aktier av serie C, som
bolagsstämman föreslås fatta beslut om enligt denna punkt B., kommer att
offentliggöras senast en vecka före bolagsstämman.

De nya aktierna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tecknas av Svenska Handelsbanken AB (”Banken”). Teckning av de nya
aktierna skall ske på teckningslista senast den 21 juni 2004 och
betalning för de tecknade aktierna skall erläggas kontant med 5 kronor
per aktie i samband med teckning. För de nya aktierna gäller förbehåll i bolagsordningen om nedsättning enligt 6 kap. 8 § aktiebolagslagen och de
nya aktierna berättigar inte till vinstutdelning.

Som skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt grund för
emissionskursens fastställande anförs följande. Beslutet om inlösen av
aktier enligt punkt A. ovan kan verkställas utan den tidsutdräkt som
följer av inhämtande av rättens tillstånd, om bolaget samtidigt genom
nyemission tillförs ett belopp motsvarande nedsättningsbeloppet. Banken
har åtagit sig att teckna och låta inlösa aktierna enligt punkt C.
nedan. Emissionskursen har överenskommits med Banken.

C. Nedsättning av aktiekapitalet genom inlösen av aktier av serie C och
avsättning till reservfond
Bolagets aktiekapital skall nedsättas med högst 76.652.650 kronor
(nedsättningsbeloppet) genom inlösen av högst 15.330.530 aktier av serie
C, och ett belopp som motsvarar nedsättningsbeloppet skall avsättas till
reservfonden. Ändamålet med nedsättningen är återbetalning till
aktieägaren (Banken). För avsättning till reservfonden med ett belopp
som motsvarar nedsättningsbeloppet ianspråktas medel från fritt eget
kapital. Inlösen skall ske omedelbart sedan nyemissionen av aktier av
serie C enligt punkt B. ovan registrerats.

Det exakta nedsättningsbeloppet och antalet aktier av serie C, som
bolagsstämman föreslås fatta beslut om enligt denna punkt C., kommer att
offentliggöras senast en vecka före bolagsstämman.

För envar inlöst aktie skall betalas ett inlösenbelopp om fem kronor
uppräknat per dag för inlösen med en räntefaktor om STIBOR 30 dagar med
tillägg av 0,05 procentenheter, räknat från dag för betalning av
teckningslikviden för aktierna av serie C.

Bolagsstämmans beslut enligt punkten 6 A. – C. ovan skall fattas
tillsammans som ett beslut. För giltigt beslut av stämman måste
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de
vid stämman företrädda aktierna rösta för beslutet.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkten 6 samt
handlingar enligt 4 kap 4 § aktiebolagslagen kommer att finnas
tillgängliga hos bolaget – AB Electrolux, C-J, S:t Göransgatan 143, 105
45 Stockholm och på koncernens hemsida: www.electrolux.com/egm2004 – samt sändes till aktieägare som så begär och uppger adress, från och med
den 9 juni 2004.

Stockholm i maj 2004
STYRELSEN

Electrolux är världens största tillverkare av hushållsmaskiner och
utrustning för kök, rengöring samt skogs- och trädgårdsskötsel. Mer än
55 miljoner produkter – kylskåp, spisar, tvättmaskiner, dammsugare, motorsågar och gräsklippare – säljs varje år till konsumenter och
professionella användare i över 150 länder under ledande varumärken som
AEG, Electrolux, Zanussi, Frigidaire, Eureka och Husqvarna. Electrolux
hade 2003 en omsättning på 124,1 miljarder kronor och 77.100 anställda.

För mer information
För mer information, kontakta Investor Relations på telefon 08-738 60
03. Electrolux Pressjour har telefon 08-657 65 07.

För att ändra eller saga upp denna faxtjänst, vänligen sand hela detta
document, med uppgift om ditt namn, företag och faxnummer, till
faxnummer 08-738 70 90, med uppgift om vad som ska ändras.