Electrolux tar upp lån på obligationsmarknaden

Electrolux har idag lånat 1 000 miljoner kronor på obligationsmarknaden under sitt Euro Medium Term Note program, EMTN.

Obligationslånet emitteras den 28 maj 2014 med förfallodag den 28 maj 2019. Av obligationslånet löper 250 miljoner kronor till fast ränta med en årlig kupong på 2,34% och 750 miljoner kronor till rörlig ränta.

Obligationen kommer att noteras på Luxemburg-börsen. Syftet med obligationen är finansiering av den löpande affärsverksamheten. Affären har marginell inverkan på Electrolux totala utestående skuld, eftersom bolaget samtidigt har återköpt obligationer som förfaller 2015 och 2016 och motsvarar ungefär samma totala lånesumma.

Mer detaljerad information om obligationslånet och villkoren för emissionen finns på koncernens hemsida på Electrolux Long-term bond issues.

För mer information

Vänligen kontakta Electrolux pressjour: +46 8 657 65 07.

Electrolux offentliggör denna information enligt lagen om värde­pappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 maj 2014 klockan 18.00 (CET).