Electrolux tar upp lån på obligationsmarknaden

Electrolux har idag lånat 3 400 miljoner kronor på obligationsmarknaden under sitt Euro Medium Term Note program, EMTN.

Två obligationslån, vardera om 1 700 miljoner kronor, emitteras den 6 april 2020 med förfallodag den 6 april 2023. Det ena obligationslånet löper till fast ränta med en årlig kupong på 1,995% och det andra löper till rörlig ränta.

Obligationerna kommer att noteras på Luxemburg-börsen. Syftet med obligationerna är finansiering av den löpande affärsverksamheten.

Mer detaljerad information om obligationslånen och villkoren för emissionerna finns på koncernens hemsida på http://www.electroluxgroup.com/en/long-term-bond-issues-363/.

För mer information vänligen kontakta Åsa Öhman, Electrolux pressjour: 08-657 65 07.

Denna information är sådan som AB Electrolux är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 april 2020 kl. 08.00 CET.