Electrolux styrelse har godkänt strukturåtgärder inom vitvaror och kompressorer

(ELUX) Electrolux styrelse har godkänt ett antal strukturåtgärder för att förbättra koncernens produktivitet och kostnadsstruktur inom vitvaror, främst utanför Europa, samt inom kompressorer.

De föreslagna åtgärderna innebär en kostnad på totalt 1.367 Mkr, som kommer att belasta rörelseresultatet för fjärde kvartalet 2002 som jämförelsestörande poster. Cirka hälften av beloppet utgörs av likviditetspåverkande poster, som huvudsakligen kan hänföras till neddragningar av antalet anställda med totalt 5.091 personer. Beräknade besparingar uppgår till 253 Mkr under 2003, ytterligare 119 Mkr under 2004 och totalt 415 Mkr på årsbasis fr o m slutet av 2005, se tabell sid 2. Samtliga åtgärder kommer att genomföras med beaktande av tillämplig lagstiftning och kollektivavtal.

De åtgärder som föreslås omfattar bl a nedläggning av tillverkningsenheten för luftkonditioneringsapparater i Edison, NJ i USA samt rationaliseringar inom såväl kylskåpstillverkningen som försäljnings- och marknadsorganisationen i Kina. Åtgärder i Indien omfattar en ytterligare konsolidering av verksamheten, nedskrivning av tillgångar och personalneddragningar. Dessutom ingår försäljning av en tillverkningsenhet för komponenter i Botany, Australien.

Inom vitvaror i Europa föreslås ett antal rationaliseringar som en följd av den tidigare annonserade konsolideringen av antalet produktplattformar och förändringen av tillverkningsstrukturen mot ett fåtal stora huvudfabriker och ett antal mindre, renodlade tillverkningsenheter. Åtgärderna omfattar bl a överflyttning av en del av spistillverkningen från fabrikerna i Motala, Sverige, Forli, Italien och Rothenburg, Tyskland till koncernens fabrik i Rumänien. Dessutom ingår att tillverkningen av spisfläktar i Motala läggs ut på externa leverantörer, samt att en del av tillverkningen av kylskåp i Fuenmayor, Spanien flyttas till fabriken i Ungern.

Åtgärderna inom kompressorer omfattar omstrukturering av verksamheterna i Spanien och Indien.

Utöver de ovan föreslagna strukturåtgärderna och som en följd av en genomgång av bokförda värden, förväntas koncernen i årsbokslutet för 2002 göra nedskrivningar av tillgångar med totalt cirka 1.000 Mkr. Dessa avser kompressorer men även tillgångar inom andra verksamheter med otillräcklig lönsamhet. Electrolux VD och koncernchef Hans Stråberg kommenterar de föreslagna åtgärderna: ”Våra verksamheter i Indien och Kina, inklusive kompressorer, har gått med förlust under senare år. De föreslagna åtgärderna kommer att skapa förutsättningar för en finansiellt sund utveckling av verksamheterna inom respektive marknad och produktområde. Vi måste också se över kostnadsstrukturen inom produktområdet luftkonditionering i Nordamerika där vi har en stark marknadsposition och undersöka om vi kan använda produkter från vår verksamhet i Brasilien och från externa leverantörer. Förändringarna inom vitvaror i Europa är inriktade på att öka produktiviteten och uppnå skalfördelar i tillverkningen.

Vi måste vidta alla tänkbara åtgärder för att förbättra verksamheter som inte skapar tillräckligt med värde. Detta är en förutsättning för att öka satsningarna inom produktutveckling och marknadsföring, vilket skapar tillväxt och stärker vår ledande ställning inom de starkt konkurrensutsatta branscher där vi verkar.”

Total varav varav Personal- Beräkn Beräknad
Produktområde kostn likvidit nedskri neddragni ad total,
ad ets- v- ngar bespar årlig
Mkr påverkan ningar, ing besparing
de Mkr 2003, fr o m
Mkr Mkr slutet av
2005,
Mkr
Vitvaror, Övriga 635 280 355 2.665 64 157
världen
Vitvaror, 396 157 239 1,350 101 101
Nordamerika
Vitvaror, Europa 178 143 35 343 43 97
Vitvaror totalt 1.209 580 629 4.358 208 355
Kompressorer 158 113 45 733 45 60
Totalt 1.367 693 674 5.091 253 415
Sammanfattning av föreslagna åtgärder

Nordamerika
Nedläggning av tillverkningsenhet för luftkonditionering. Att ersättas av leveranser från koncernens verksamhet i Brasilien samt från externa leverantörer.

Kina
Rationalisering av kylskåpstillverkningen, nedskrivning av tillgångar -Rationalisering av försäljnings- och marknadsorganisationen

Indien
-Omstrukturering av kompressorverksamheten -Konsolidering av koncernstrukturen, inklusive neddragning av antalet anställda och nedskrivning av tillgångar

Australien
Avyttring av tillverkningsenhet för komponenter i Botany, NSW

Europa
-Överflyttning av del av spistillverkningen i Motala, Sverige, Forli, Italien och Rothenburg, Tyskland till koncernens fabrik i Rumänien -Outsourcing av spisfläktar -Outsourcing av försinkning av komponenter -Överflyttning av del av kylskåpstillverkning i Fuenmayor, Spanien, till fabriken i Ungern -Omstrukturering av kompressorverksamheten i Spanien

Electrolux är världens största tillverkare av hushållsmaskiner och utrustning för kök, rengöring samt skogs- och trädgårdsskötsel. Mer än 55 miljoner produkter – kylskåp, spisar, tvättmaskiner, dammsugare, motorsågar och gräsklippare – säljs varje år till konsumenter och professionella användare i över 150 länder under ledande varumärken som AEG, Electrolux, Zanussi, Frigidaire, Eureka och Husqvarna. Electrolux hade 2001 en omsättning på 135,8 miljarder kronor och 87.000 anställda.

Electrolux pressjour nås på telefon 08-657 65 07