Electrolux omräknade siffror för 2012 på grund av ändrad pensionsredovisningsstandard

Såsom tidigare kommunicerats tillämpar Electrolux den ändrade standarden för pensionsredovisning, IAS 19 Ersättningar till anställda, från och med den 1 januari 2013. Den viktigaste förändringen innebär att möjligheten att använda den så kallade korridormetoden som Electrolux tidigare tillämpat tas bort.

Ingående balanser för 2013 och rapporterade siffror för 2012 har räknats om för att möjliggöra jämförelse. Effekterna av omräkningen på Electrolux finansiella rapporter, rörelseresultat per affärsområde och nyckeltal för helåret 2012 redovisas i bilaga. Därutöver finns en excelfil för nedladdning med omräknade siffror som även inkluderar kvartalsuppgifter på www.electrolux.com/ias19/.

Alla historiska oredovisade aktuariella vinster och förluster kommer att inkluderas i redovisningen av nettopensionsskulden. Det innebär att nettopensionsavsättningen för 2012 ökar med 4 618 Mkr och eget kapital minskar med 4 098 Mkr. Rörelseresultatet för 2012 minskar med 150 Mkr, vilket är en effekt av att redovisningen av räntekostnader och avkastning på pensionsskulder och -tillgångar ej längre redovisas inom rörelseresultatet samt att amortering av aktuariella vinster tas bort. Finansieringskostnaderna för pensionsavsättningen kommer att rapporteras i finansnettot som försämras med 174 Mkr. Periodens resultat efter skatt minskar med 234 Mkr. Omräkningen har ingen påverkan på kassaflödet förutom vissa omklassificeringar mellan raderna i uppställningen.

Nedan följer en kort beskrivning av den förändrade standarden, se även Not 1 i Electrolux årsedovisning för 2012, www.electrolux.com/arsredovisning2012.
Den förändrade standarden innebär att nuvärdet av förmånsbestämda pensionsplaner och det verkliga värdet av förvaltningstillgångar för pensioner redovisas som en nettopensionsavsättning. Den redovisade pensionsavsättningen kommer efter ändringen att löpande motsvara den verkliga nettoförpliktelse som Electrolux har för pensioner.

Kostnader för tjänstgöring redovisas såsom tidigare inom rörelseresultatet. Electrolux kommer att klassificera nettopensionsavsättningen som en finansiell skuld och redovisa finansieringskostnaderna i finansnettot. Diskonteringsräntan kommer att användas för att beräkna finansieringskostnaderna för nettopensionsavsättningen. Metoden att redovisa förväntad avkastning på förvaltningstillgångarna tas bort.

Förändringar av nettopensionsskulden beroende på till exempel ändrade diskonteringsräntor, ändrade livslängdsantaganden och skillnader mellan verklig avkastning på förvaltningstillgångarna och diskonteringsräntan kommer framöver då de uppstår att redovisas direkt i övrigt totalresultat.

För mer information

Kontakta Peter Nyquist, Chef Investor Relations och Finansiell Information, på telefonnummer 08–738 60 03 eller Electrolux Pressjour, på telefonnummer 08–657 65 07.

Electrolux offentliggör denna information enligt lagen om värde­pappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 mars 2013 klockan 14.00 (CET).