Electrolux lanserar initiativ inom mat och hållbarhet; stödjer FNs globala mål

  • Startar Electrolux Food Foundation, med inledande investering på 10 mkr
  • Går in i partnerskapet Feed the Planet tillsammans med Worldchefs och AIESEC

Electrolux presenterar idag två initiativ för att fokusera företagets sociala investeringar och samhällsengagemang på mat och närliggande hållbarhetsfrågor. Målsättningen är att bidra positivt till stora globala utmaningar som hunger, näringsbrist, matsvinn och hållbar konsumtion, och därmed stödja Förenta Nationernas mål för hållbar utveckling. 

Som ett första steg grundar Electrolux stiftelsen Electrolux Food Foundation. Detta skapar en långsiktig plattform för finansiering av initiativ på detta område, och ger möjligheter för anställda runtom i världen att engagera sig. Den inledande investeringen är 10 miljoner kronor. Electrolux går också in i partnerskapet Feed the Planet tillsammans med den globala kockorganisationen Worldchefs samt med AIESEC, världens största ungdomsdrivna nätverk. Feed the Planet blir ett viktigt verktyg där parterna kommit överens om att driva ett antal matprojekt över de kommande åren.

”Frågan om hur världens växande befolkning ska kunna få tillgång till mat på ett hållbart sätt är en av vår tids stora utmaningar. Vi anser att Electrolux, som en av världens ledande tillverkare av köksutrustning, både har ett ansvar och en möjlighet att hjälpa till på områden som matlagning och konsumtion”, säger Jonas Samuelson, VD och koncernchef. ”Vi har i många år arbetat globalt med hur våra produkter och verksamheter påverkar sin omgivning. Nu breddar vi synen på hållbarhet till att också täcka vår roll i samhället på ett mer fokuserat sätt. Genom att arbeta tillsammans med Worldchefs och deras 10 miljoner anslutna kockar kan vi dra mesta möjliga nytta av vår expertis, globala organisation och professionella nätverk när vi försöker göra insatser i lokalsamhället.”

Målsättningarna är att inspirera bättre mat- och matlagningsvanor bland konsumenter och professionella kockar, att få fler att välja hållbara och nyttiga alternativ samtidigt som man bidrar till att minska negativa effekter på miljön. Andra aspekter är att hjälpa behövande i att få bättre och mer hälsosam mat på bordet, kunna laga bra mat med knappa resurser, erbjuda yrkesutbildningar och att ge nödhjälp genom organisationen Worldchefs without Borders.

Det första initiativet som finansieras av Electrolux Food Foundation blir Feed the Planet. Electrolux olika verksamheter kan därutöver söka finansiering från stiftelsen för att lansera lokala projekt som stödjer målsättningarna.

Givet den status och roll som många kockar har idag har Worldchefs en unik möjlighet att påverka agendan och sprida viktiga budskap om behovet av nyttig mat och hållbar matlagning. AIESEC, som officiellt utsetts till att bygga engagemang bland ungdomar för FNs mål för hållbar utveckling, kommer att bidra med frivilliga som hjälper till att driva projekt.

”Jag tror att det här projektet kommer att förändra den globala hållbarheten inom hotell- och restaurangbranschen”, säger Charles M. Carroll, högste chef för Worldchefs. ”Vårt huvudsakliga fokus är hållbarhetsutbildningar och kampanjer gentemot både konsumenter och proffs, samt att minska effekterna av fattigdom genom kompetensutveckling och insatser för nödhjälp. Electrolux anses vara en hållbarhetsledare i sin bransch och genom att samarbeta med varandra tror jag vi kan göra en skillnad på dessa områden och hur de påverkar vår planet”.

I Electrolux ramverk för hållbarhet – For the Better – ingår nio löften att arbeta för bättre lösningar, bättre verksamhet och ett bättre samhälle. Genom att nu införa en gemensam inriktning för koncernens sociala investeringar försöker Electrolux uppfylla löftet ”Be a Force for Good” på ett sätt som också är i linje med FNs mål för hållbar utveckling.

Mer specifikt vill Electrolux bidra positivt till målen ”Ingen hunger” (#2) och ”Hållbar konsumtion och produktion” (#12). Mat är också en mycket stor faktor för klimatförändring, och detta fokus passar väl ihop med Electrolux mål att halvera sina utsläpp av koldioxid till och med år 2020.

För att läsa mer om samhällsinitiativ som hänger ihop med det ovanstående, klicka här. (På engelska.)

Andra länkar:

Eller följ oss på Twitter, @ElectroluxGroup

För mer information vänligen kontakta

Electrolux pressjour: 08-657 65 07.