Electrolux kommer erhålla ”Statement of Objections” från den franska konkurrensmyndigheten

Den franska konkurrensmyndigheten har meddelat Electrolux att myndigheten avser utfärda ett så kallat ”Statement of Objections” innehållande påståenden att Electrolux och andra vitvarutillverkare har brutit mot konkurrensbestämmelser i Frankrike under perioden september 2006 till april 2009.

Ett ”Statement of Objections” är ett formellt steg i en utredning där konkurrensmyndigheten informerar de berörda parterna om sina preliminära slutsatser. Utlåtandet föregriper inte det slutliga utfallet av utredningen.

Som tidigare meddelats i Electrolux årsredovisningar blev Electrolux under 2013 föremål för en utredning av den franska konkurrensmyndigheten gällande eventuell överträdelse av konkurrensbestämmelser.

Myndigheten har därefter beslutat att bedriva två separata utredningar. I den ena utredningen har myndigheten nu meddelat Electrolux att man under mars 2018 avser utfärda ett ”Statement of Objections” där myndigheten kommer att hävda att Electrolux och andra vitvarutillverkare har koordinerat prissättningen på vitvaror i Frankrike under perioden september 2006 till april 2009. I den andra utredningen har myndigheten ännu inte kommunicerat några slutsatser och därför är det för tidigt att bedöma i vilken omfattning den utredningen kan komma att påverka koncernen. Electrolux samarbetar fullt ut med konkurrensmyndigheten i dessa utredningar.

Electrolux kommer utvärdera innehållet i ”Statement of Objections” när det mottagits. Med hänsyn till utredningarnas natur kan det inte uteslutas att utfallet kan få en väsentlig inverkan på Electrolux finansiella resultat och kassaflöde. I detta skede är det dock inte möjligt att förutsäga omfattningen av en sådan inverkan.

För mer information vänligen kontakta

Arba Kokalari, Electrolux pressjour, 08 657 65 07.

Denna information är sådan som AB Electrolux är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 februari 2018 kl. 0800 CET.

Läs mer inom Nyheter

Electrolux kommer att göra en avsättning om cirka 550 miljoner kronor med anledning av den sedan tidigare kommunicerade utredningen som genomförs av den franska konkurrensmyndigheten. Avsättningen kommer att påverka koncernens rörelseresultat för det andra...

Läs mer

Sammanfattning av första kvartalet 2018. Nettoomsättningen uppgick till 27 906 Mkr (28 201). Försäljningstillväxten uppgick till 3,3%, medan valutaomräkningseffekter påverkade negativt med 4,4%.

Läs mer

AB Electrolux årsstämma hölls torsdagen den 5 april 2018 i Stockholm.

Läs mer