Electrolux kapitalmarknadsdag 2014

Electrolux VD och koncernchef Keith McLoughlin och medlemmar i koncernledningen ger idag på kapitalmarknadsdagen i Charlotte i USA en lägesuppdatering av koncernens strategi samt en överblick av det rådande marknadsläget och förväntningar inför nästa år. 

Electrolux strategi bygger på fyra områden: lönsam tillväxt, innovation, kostnadseffektivitet samt medarbetare och ledarskap. Under dagen ges exempel på hur Electrolux skapar uthållig lönsamhet genom att kontinuerligt lansera nya, innovativa produkter, genom modularisering och genom anpassningar av tillverknings- och kostnadsstrukturen.

En övergripande beskrivning av resultatutvecklingen för Electrolux verksamheter kommer också att ges. Resultatåterhämtningen för vitvaror i EMEA visar en fortsatt positiv trend som ett resultat av optimering av produktportföljen och strukturella kostnadsbesparingar. Anpassningen av produktsortimenten i Nordamerika till de nya energikraven för kylskåp och frysar har varit mer komplex än vad som förutsågs och kommer därför att påverka resultatet också under årets sista kvartal och första halvåret 2015. Resultatet för verksamheterna i Asien/Stillahavsområdet och i Latinamerika samt för Professionella Produkter fortsätter att utvecklas väl.

Den totala efterfrågan på marknaden för 2015 väntas bli något positiv med fortsatt tillväxt i Nordamerika och en stabilisering i Europa och i Latinamerika. Avmattningen på flera marknader i Asien/Stillahavsområdet väntas fortsätta.

Andra faktorer som förväntas påverka Electrolux-koncernen under 2015 är en positiv pris/mix-utveckling, där en bättre produktmix i Europa väntas motverka en fortsatt prispress. Råvarukostnaderna visar en nedåtgående trend och effekten på resultatet av förändringar i råvarukostnader förväntas vara positiv. Kostnadsbesparingarna bedöms uppgå till cirka 1 miljard kronor för helåret 2015. Investeringar i FoU, design och marknadsföring kommer att fortsätta att öka för att stödja framtida produktlanseringar och för att Electrolux ska nå visionen att vara det bästa vitvaruföretaget i världen enligt kunder, medarbetare och aktieägare.

För mer information kontakta:

Catarina Ihre, Vice President, Investor Relations, 08-738 60 87

Electrolux pressjour: 08-657 65 07.

Electrolux offentliggör denna information enligt lagen om värde­pappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 november 2014 klockan 14.00 (CET).