Electrolux gör avsättning om MEUR 25 på grund av ofördelaktigt domstolsbeslut i Frankrike

En fransk domstol har idag fattat beslut om att en företagsrekonstruktion gällande ett tidigare dotterbolag ska utökas till att även inkludera Electrolux Home Products France SAS (”EHP France”), Electrolux marknadsbolag för vitvaror i Frankrike. Beslutet hänför sig till en tvist kring försäljningen av dotterbolaget, vilket därefter har misslyckats med att bygga upp en bärkraftig verksamhet. Till följd av domstolsbeslutet kommer Electrolux att göra en avsättning om MEUR 25 (MSEK 254) för att täcka potentiella kostnader. Avsättningen kommer att påverka koncernens rörelseresultat för det andra kvartalet 2018.

EHP France beslutade 2014 att upphöra med tillverkning i Revin i Frankrike. För att bibehålla så många arbetstillfällen som möjligt etablerade EHP France ett nytt bolag, Société Ardennais Industrielle (”SAI”). Ändamålet var att underlätta en flytt av anställda och verksamhet till Selni Group, en fransk tillverkare av motorer, vars plan var att ställa om verksamheten till motortillverkning.

Trots väsentliga bidrag från Electrolux har SAI inte förmått bygga upp en bärkraftig verksamhet, och placerades tidigare i år i företagsrekonstruktion. Överklagandedomstolen i Amiens har nu beslutat att SAI:s rekonstruktion skall utökas till att även gälla EHP France, som tidigare ägare till SAI. Detta domslut innebär att EHP France per automatik placeras i företagsrekonstruktion. Electrolux gör nu, i enlighet med redovisningsregler, en avsättning för potentiella kostnader relaterade till detta. Avsättningen kommer att redovisas som en engångspost i resultatet för det andra kvartalet 2018, och påverkar affärsområdet Vitvaror Europa, Mellanöstern och Afrika. Kvartalsrapporten publiceras den 18 juli 2018.

Electrolux arbetar nu för att säkerställa att dess vitvaruverksamhet i Frankrike kan fortsätta utan avbrott. Electrolux kommer att analysera domslutet och utvärdera sina alternativ, bland annat möjligheten att överklaga domen.

För mer information kontakta:

Daniel Frykholm, Electrolux pressjour: 08-657 65 07.

Denna information är sådan som AB Electrolux är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juli kl. 1430 CET.