Electrolux delårsrapport kv3 2018: Prishöjningar på en utmanande marknad

Sammanfattning av tredje kvartalet 2018

  • Nettoomsättningen uppgick till 30 444 Mkr (29 042). Försäljningstillväxten uppgick till 0,7%, vilket främst var ett resultat av prishöjningar på flertalet marknader.
  • Rörelseresultatet uppgick till 1 756 Mkr (1 981) motsvarande en marginal på 5,8% (6,8).
  • Högre priser och mixförbättringar bidrog positivt inom alla affärsområden men kompenserade inte fullt ut för ökade kostnader för insatsvaror, lägre volymer och tilltagande valutamotvind i Latinamerika.
  • Vitvaror Nordamerika påverkades även av högre kostnadsinflation relaterad till handelstariffer och av lägre försäljning av produkter under återförsäljares varumärken.
  • Operativt kassaflöde efter investeringar uppgick till 1 352 Mkr (2 287).
  • Periodens resultat minskade till 1 162 Mkr (1 440) och resultat per aktie uppgick till 4,04 kr (5,01).

VD och koncernchef Jonas Samuelsons kommentar

Vårt strategiska fokus på innovation för att höja konsumentupplevelsen, tillsammans med vår förmåga att anpassa oss till dagens allt mer utmanande kostnadsmiljö, är viktiga konkurrensfördelar och jag är mycket nöjd med att vi fortsätter att förbättra produktmixen. Mixförbättringar tillsammans med kostnadsbaserade prishöjningar bidrog steg för steg till utvecklingen under kvartalet. Organisk tillväxt uppgick till 0,8% medan rörelsemarginalen minskade till 5,8%, då vi ännu inte fullt ut kunnat motverka negativa effekter av högre råmaterialkostnader, valutor och lägre volymer.

EMEAs resultat var fortsatt starkt och det är glädjande att vårt fokus på innovation för att förbättra konsumentupplevelsen resulterar i att vi tar marknadsandelar under våra premiumvarumärken. Våra verksamheter i Nordamerika och Latinamerika genomförde kostnadsbaserade prishöjningar, samtidigt som volymerna minskade. Förutom ökade kostnader för råmaterial påverkades även verksamheten i Nordamerika av högre kostnadsinflation från handelstariffer och lägre försäljning av produkter under återförsäljares egna varumärken, medan för Latinamerika så tilltog även valutamotvinden. Asien/Stillahavsområdet ökade sin försäljning i Sydostasien, men påverkades negativt av en svagare marknad i Australien. Hemmiljö och småapparater befinner sig fortfarande i en produktövergångsfas med lägre försäljningsvolymer som konsekvens. Resultatet för Professionella Produkter är fortsatt stabilt och det är uppmuntrande att se att samtliga segment visar tillväxt, inklusive det nya segmentet för dryckesprodukter.

Ytterligare handelsåtgärder under avsnitt 301 i USA tillkännagavs under kvartalet. Vi bedömer nu att den negativa påverkan från råmaterial, handelstariffer och valuta jämfört med föregående år kommer att uppgå till cirka 3 Mdr kr under 2018, jämfört med tidigare bedömning på cirka 2,7 Mdr kr. Baserat på nuvarande marknadsförhållanden, kan den sammanlagda effekten av dessa motvindar påverka 2019, jämfört med föregående år, i motsvarande grad som för 2018. En betydande del av dessa effekter kompenseras av redan genomförda och annonserade prishöjningar. Ytterligare prisökningar kommer att införas för att motverka kostnadsinflationen.

Bara ett kvartal återstår av 2018 och vi kan därför göra en mer precis bedömning av marknadsutsikterna för 2018 inom tidigare angivna intervall. Storbritannien påverkas fortfarande i hög grad av Brexit varför den totala europeiska marknaden förväntas växa med omkring 1% under 2018. Nuvarande makrotrender tyder på en något lägre marknadsefterfrågan i Australien.

Vårt fokus på att skapa förstklassiga konsumentupplevelser är avgörande för att driva lönsam tillväxt. Därför är jag mycket nöjd med att vi under kvartalet har lanserat ett antal nya produkter med relevanta innovationer för konsumenterna. EMEA introducerade ett nytt sortiment av induktionshällar utformade för att höja matlagningsupplevelsen till en ny nivå. Hemmiljö och småapparater stärkte sitt utbud med en banbrytande sladdlös dammsugare som helt och hållet kan ersätta den traditionella dammsugaren med sladd. Professionella Produkter presenterade en ny produktlinje för tvätt baserad på ny produktarkitektur, med toppmoderna innovationer och uppkoppling för att maximera drifttiden och med energibesparing som är bäst i sin klass.

I oktober förvärvade vi SPM Drink Systems, och utökar därmed ­Professionella Produkters befintliga erbjudande inom dryckesprodukter, vilket är viktigt för att bli en fullserviceleverantör. Hemmiljö och småapparater har nu slutfört sin översyn av produktportföljen efter att ha avyttrat den nordamerikanska verksamheten för kommersiella dammsugare och centraldammsugare.

Jag är övertygad om att vi är väl positionerade och har rätt affärsfokus i denna utmanande kostnadsmiljö för att fortsätta skapa aktieägarvärde.

Telefonkonferens 09.00

En telefonkonferens hålls idag den 26 oktober kl 09.00 (CET). Telefonkonferensen leds av VD och koncernchef Jonas Samuelson och Ekonomi- och finansdirektör Therese Friberg.

För deltagande per telefon, vänligen ring:

+46 (0) 8 566 426 91, Sverige

+44 203 008 9811, Storbritannien och övriga Europa

+1 855 831 5945, USA

Presentationsmaterial för nedladdning:

www.electroluxgroup.com/ir

Länk till webbsändning:

www.electroluxgroup.com/q3-2018


För mer information kontakta:

Sophie Arnius, Head of Investor Relations, 070-590 80 72

Merton Kaplan, IR Manager, 073-885 7803

Arba Kokalari, Electrolux pressjour: 08-657 65 07

Denna information är sådan som AB Electrolux är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2018 kl. 0800 CET.