Electrolux delårsrapport för kv4 2019: Intensiv förändringsfas

Sammanfattning av fjärde kvartalet 2019

  • Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet, exklusive Electrolux Professional, uppgick till 32 011 Mkr (32 021). Försäljningstillväxten var -2,8%, vilket framförallt berodde på lägre volymer i Nordamerika som en följd av konsolidering av tillverkning och en svag marknad.
  • Rörelseresultatet för kvarvarande verksamhet uppgick till 960 Mkr (1 670) motsvarande en marginal på 3,0% (5,2).
  • Tre av fyra affärsområden förbättrade resultatet, men lägre volymer och ökade kostnader i Nordamerika relaterade till konsolideringen av tillverkningen påverkade resultatet negativt.
  • Periodens resultat för koncernen, inklusive Electrolux Professional, minskade till 559 Mkr (1 575) och resultat per aktie uppgick till 1,94 kr (5,48).
  • Rörelseresultatet för Electrolux Professional minskade på grund av lägre volymer och kostnader relaterade till avknoppningen.
  • Operativt kassaflöde efter investeringar för koncernen, inklusive Electrolux Professional, uppgick till 3 226 Mkr (3 163).
  • Styrelsen föreslår en utdelning för 2019 på 8,50 kr (8,50) per aktie som kommer att utbetalas i två delar.
  • Styrelsen har beslutat att föreslå att en extra bolagsstämma beslutar om utdelning av Electrolux Professional.

VD och koncernchef Jonas Samuelsons kommentar

Vi befinner oss i en intensiv period med stora förändringar och satsningar på innovation. Under 2019 stärkte vi vår plattform för framtida tillväxt genom lanseringar av viktiga, nya produktserier. Vi initierade ytterligare effektiviseringsåtgärder och investerade i modulariserade produkter i automatiserad tillverkning. Under året tillkännagav vi också vår avsikt att dela koncernen i två noterade bolag, ”Electrolux” för konsumentprodukter och ”Electrolux Professional” för professionella produkter.

Under fjärde kvartalet förbättrade tre av våra fyra affärsområden inom konsumentverksamheten sina resultat. Tyvärr framgår detta inte av koncernens rörelsemarginal om 3,0%. Vårt affärsområde i Nordamerika påverkades kraftigt av konsolideringen av produktionen av kylskåp och frysar i USA till den nya fabriken i Anderson, vilket ledde till kapacitetsbegränsningar som påverkade försäljningsvolymerna negativt, samt höga tillverkningskostnader för att driva tre fabriker parallellt.

Jag är nöjd med att vi under 2019 fortsatte att se en positiv effekt på försäljning och resultat från produktmixförbättringar. Våra två stora lanseringar under ett vässat Electrolux-varumärke i Europa och Australien togs båda väl emot och bidrog till resultatet. Genom prishöjningar kompenserade vi fullt ut för stark motvind från högre råmaterialkostnader, handelstariffer och valutakurser. Konsolideringen av produktionen i USA påverkade dock försäljning och resultat negativt, främst under fjärde kvartalet. Vi hade också högre marknadsföringskostnader för att stödja våra produkt-lanseringar. Rörelsemarginalen exklusive engångsposter minskade därför till 3,8% (4,8) under 2019 och försäljnings-tillväxten var -1,3%.

När vi blickar framåt förväntar vi oss att kapacitets-begränsningarna i Anderson gradvis kommer att åtgärdas under första halvåret 2020, men vi kommer att påverkas av övergångskostnader även under tredje kvartalet. Givet situationen kommer lägre volymer och högre kostnader att påverka resultatet för första kvartalet 2020 och innebära en förlust för affärsområdet Nordamerika. Det är en komplex process att bygga upp helt nya, högautomatiska och storskaliga produktionsflöden med både toppkvalitet och hög produktionskapacitet. Jag är övertygad om att de åtgärder vi vidtar för att stärka vår konkurrenskraft i Nordamerika är de rätta. De kommer både att göra oss mer effektiva och förse konsumenter med innovativa nya produkter. Jag vill också understryka att vi är på rätt väg när det gäller att generera omkring 3,5 miljarder kronor i årliga kostnadsbesparingar med full effekt från 2024.

Förlängningen av det kinesiska nyåret, till följd av coronaviruset, kommer att påverka våra inköp och om kinesiska leverantörer påverkas ytterligare kan det potentiellt få en materiell finansiell effekt. Eftersom vi köper in stora mängder färdiga produkter och komponenter från Kina till alla våra affärsområden genomför vi nu beredskapsplaner för att motverka en potentiellt längre period med leveransstörningar.

Den övergripande trenden i efterfrågan under 2019 förväntas fortsätta på de flesta marknader under 2020. Marknadsefterfrågan bedöms vara relativt oförändrad för vitvaror i Nordamerika och positiv i Latinamerika. Efterfrågan i Europa samt regionen Asien-Stillahavsområdet, Mellanöstern och Afrika bedöms bli något positiv.

Vi förväntar oss en positiv påverkan från råmaterial och handelstariffer jämfört med föregående år på cirka 0–0,5 miljarder kronor under 2020, medan de negativa valutaeffekterna tycks fortsätta.

Vår resa mot lönsam tillväxt fortsätter under 2020. Eftersom vi nu har en ännu mer konsumentfokuserad organisation med stärkt global kapacitet för att öka takten i produktinnovation och effektivitet är jag övertygad om att vi är bättre positionerade än någonsin för att skapa långsiktigt aktieägarvärde.

Telefonkonferens 09.00

En telefonkonferens hålls idag den 31 januari kl. 09.00 (CET). Telefonkonferensen leds av VD och koncernchef Jonas Samuelson och Ekonomi- och finansdirektör Therese Friberg.

För deltagande per telefon, vänligen ring:

+46 (0) 8 566 426 51, Sverige

+44 3333 000 804, Storbritannien och övriga Europa

+1 631 9131 422, USA

Använd deltagarkoden 77477310#

Presentationsmaterial för nedladdning:

www.electroluxgroup.com/ir

Länk till webbsändning:

https://edge.media-server.com/mmc/p/c9px32h9

För mer information kontakta:

Sophie Arnius, Head of Investor Relations, 070-590 80 72

Daniel Frykholm, Electrolux pressjour: 08-657 65 07

Denna information är sådan som AB Electrolux är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 januari 2020 kl. 0800 CET.