Electrolux delårsrapport för fjärde kvartalet 2020: Innovation och konsumentefterfrågan ger starka resultat

Sammanfattning av fjärde kvartalet 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till 33 902 Mkr (32 011). Den organiska försäljningen ökade med 17,5%, till följd av en fortsatt hög nivå av investeringar i hemmet men även en positiv utveckling av mix och pris.
  • Rörelseresultatet uppgick till 2 498 Mkr (960), motsvarande en marginal på 7,4% (3,0). Högre priser och innovativa högmarginalprodukter var viktiga drivkrafter.
  • Stark försäljning och resultat i samtliga affärsområden.
  • Periodens resultat uppgick till 1 860 Mkr (366) och resultat per aktie uppgick till 6,47 kr (1,27).
  • Operativt kassaflöde efter investeringar uppgick till 5 364 Mkr (2 823).
  • Styrelsen föreslår en utdelning för 2020 på 8,00 kr (7,00) per aktie, att utbetalas vid två tillfällen.

VD och koncernchef Jonas Samuelsons kommentar

Coronaviruspandemin påverkade hela samhället väsentligt under 2020. Vår strategi, såväl som vårt flexibla arbetssätt, hjälpte oss att hantera utmaningarna på ett säkert sätt och att möta de förändrade konsumentbehoven till följd av pandemin.

Året var mycket volatilt med ett utmanande första halvår följt av en betydande återhämtning under det andra halvåret. Det resulterade i en stark ekonomisk förbättring för helåret med en rörelsemarginal på 5,0% (2,7). Den organiska försäljningstillväxten på 3,2% drevs av förbättrad mix genom försäljning av mer innovativa premiumprodukter samt av högre nettopriser. Eftermarknadsförsäljningen, ett av våra strategiska fokusområden, ökade med 13% och stod för cirka 7% av koncernens försäljning.

Den organiska försäljningstillväxten under det fjärde kvartalet var 17,5%. Försäljningen gynnades fortsatt av att konsumenterna allokerade en högre del av hushållsbudgeten till förbättringar i hemmet men även av våra pris- och mixförbättringar. Rörelsemarginalen ökade kraftigt till 7,4% (3,0) och alla affärsområden förbättrade sina resultat och levererade marginaler långt över 6%.

För 2021 är visibiliteten fortsatt begränsad på grund av den pågående pandemin. För det första halvåret 2021 förväntar vi oss dock att den starka konsumentefterfrågan från förändringen i hushållens konsumtion under andra halvåret 2020 i viss mån kvarstår. Dessutom är återförsäljarnas lager för närvarande generellt låga. Vi förväntar oss därför att efterfrågan under första halvåret 2021 kommer att vara över normal säsongsnivå på våra huvudmarknader, även om kapacitet och komponenttillgänglighet sannolikt kommer att förbli begränsande faktorer. Förutsatt att konsumtionsmönstret normaliseras vid halvårsskiftet, uppskattar vi att även marknadsefterfrågan normaliseras under andra halvåret 2021. Vår sammantagna bedömning för helåret 2021 är att marknadsefterfrågan på vitvaror är positiv på våra huvudmarknader.

För 2021 reviderar vi formatet för hur vi kommunicerar utsikter för affärsverksamheten för att tydligare knyta an till drivkrafterna för lönsam tillväxt i vår värdeskapande strategi. Våra strategiska initiativ för att nå rörelsemarginalmålet på minst 6% och försäljningstillväxt på minst 4% ledde till betydande förbättringar under 2020.

För 2021 förväntar vi oss ett fortsatt positivt organiskt bidrag från volym, pris och mix drivet av en gynnsam marknadsefterfrågan, prishöjningar som kompenserar för motvind från råmaterial, och ökade investeringar i innovation/marknadsföring, inklusive en ökad grad av digitalisering av konsumentkontakter. Under de senaste tre åren har mixförbättringar från innovation, varumärken och försäljningstillväxt på eftermarknaden totalt bidragit med över 3 miljarder kronor till rörelseresultatet, vilket ger en mycket gynnsam avkastning på dessa investeringar.

Kontinuerliga kostnadsförbättringar och genomförandet av vårt produktionsinvesteringsprogram, i synnerhet från vår nya kylskåpsfabrik i Anderson, kommer att öka kostnadseffektiviteten under 2021. Det kommer dock delvis att motverkas av högre logistikkostnader samt omställningseffekter när vi rampar upp fler fabriker inom vårt produktionsinvesteringsprogram mot årets senare del. Eftersom vi även planerar att öka investeringarna i innovation/marknadsföring, givet att marknadsförutsättningarna förblir gynnsamma, förväntas vår totala nettokostnad att öka 2021.

Som ett globalt vitvaruföretag är vi exponerade för olika externa faktorer som råmaterial, tullar, valuta och förhöjd inflation. För 2021 uppskattar vi en motvind, främst från råmaterialkostnader. Under de senaste två åren har vi fullt ut kompenserat motvind från råmaterial och valuta genom prisökningar och vi förväntar oss att göra det även 2021 genom redan aviserade prisökningar.

Jag är stolt över hur vi som organisation har navigerat i detta utmanande år med starkt fokus på hälsa och säkerhet. För mig bekräftar det att vi har rätt strategi och kultur på plats, så att vi snabbt kan agera på utmaningar och möjligheter. När pandemin fortsätter in i 2021 kommer vi att fortsätta att skapa värde – säkert och hållbart.

Telefonkonferens 09.00

En telefonkonferens hålls idag den 2 februari kl. 09.00 (CET). Telefonkonferensen leds av VD och koncernchef Jonas Samuelson och Ekonomi- och finansdirektör Therese Friberg.

För deltagande per telefon, vänligen ring:

+46 (0) 8 566 426 51, Sverige

+44 3333 000 804, Storbritannien och övriga Europa

+1 631 9131 422, USA

Använd deltagarkoden: 32090696#

Presentationsmaterial för nedladdning:
www.electroluxgroup.com/ir

Länk till webbsändning:
https://edge.media-server.com/mmc/p/oywjim24

För mer information kontakta:

Sophie Arnius, Head of Investor Relations, 070-590 80 72

Åsa Öhman, Electrolux pressjour: 08-657 65 07

Denna information är sådan som AB Electrolux är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 februari 2021 kl. 0800 CET.